Skrzyżowanie ulic: Trasa Warszawska – Europejska – Kolska oddane do użytkowania.

Konin, dnia 04.07.2019r.

ZDM.II.IN.POIS4.042.1.2017

Zarząd Dróg Miejskich w Koninie informuje, że w dniu 05.07.2019r., ok. godz. 11:00 zostanie oddane do użytkowania skrzyżowanie ulic: Trasa Warszawska – Europejska – Kolska. W związku z powyższym zostanie wprowadzona stała (docelowa) organizacja ruchu umożliwiająca przejazd ul. Europejską.

Rozbudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Kolską w Koninie”, została sfinansowana z funduszy pozyskanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa: Infrastruktura drogowa dla miast. Całkowity koszt projektu wyniósł 37 380 080,70 zł, przy czym wysokość dofinansowania Unii Europejskiej to 31 773 068,59 zł. Pozostała część pochodziła ze środków budżetu miasta.

Działania, które zostały przeprowadzone w ramach projektu miały na celu zwiększenie przepustowości i bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie miasta Konina. Od 5.04.2017r., kiedy to Miasto Konin podpisało umowę o dofinansowanie projektu w ramach którego: wybudowano 2.563,61m dróg, a wzdłuż ulic: Europejskiej i Warszawskiej 857,95m ścieżki rowerowej. Łącznie położono 22,132,70m2 nawierzchni bitumicznej jezdni, 4.135,23m2 nawierzchni ścieżek rowerowych oraz 9.403,72m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Dodatkowo wykonano 1.350,50mb ekranu akustycznego, wybudowano wiadukt drogowy o długości 52,60m, wybudowano kanalizację deszczową ze zbiornikiem retencyjnym, przebudowano sieć wodociągową, postawiono 113 nowych lamp oświetlenia ulicznego, przebudowano 150m sieci gazowej, przebudowano również sieć energetyczną i ciepłociąg oraz kanalizację teletechniczną.

Wykonawcą robót było konsorcjum firm TRAKCJA PRKiI S.A. oraz PRB DROBET Sp. z o.o.