ZDM-2-Zajęcie pasa drogowego

ZDM-2

Zajęcie pasa drogowego

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 460 ze zm.)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481);
Uchwała Nr 203 Rady Miasta Konina z dnia 28 października 2015 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 4 grudnia 2015 r., pozycja 7791)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 23 ze zm. )
Wymagane dokumenty
  • wniosek ZDM-2
  • plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,
  • projekt sposobu zabezpieczenia terenu pasa drogowego zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego;
  • projekt organizacji ruchu drogowego w rejonie przewidywanego zajęcia pasa drogowego;
  • plan sytuacyjny pasa drogowego przewidywanego do zajęcia oraz harmonogram robót umożliwiający ich wykonanie w określonym terminie w przypadkach etapowego prowadzenia robót;
  • zgoda na lokalizację urządzenia w pasie drogowym;
  • w przypadku ustanowienia pełnomocnika – oryginał lub poświadczony odpis pełnomocnictwa;
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej o ile istnieje konieczność pobrania)
  • Projekty, o których mowa w pkt. 2 i 3 powinny być zatwierdzone przez właściwy dla danej drogi organ zarządzający ruchem, po uzgodnieniu z właściwym zarządem drogi.
Dostępne dokumenty do pobrania
wniosek – ZDM-2
Opłaty
Ustawowa za zajęcie pasa drogowego – naliczona będzie w decyzji.
Tryb odwoławczy
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie
Uwagi
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego należy złożyć z miesięcznym wyprzedzeniem
Miejsce składania wniosku
Zarząd Dróg Miejskich, ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin

Załączniki:

1. Wniosek ZDM-2 (55.35 KB)