ZDM-3-Zajęcie pasa drogowego pod reklamy

ZDM-3

Zajęcie pasa drogowego pod reklamy (obiekty)

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 460 ze zm.)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481);
Uchwała Nr 203 Rady Miasta Konina z dnia 28 października 2015 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 4 grudnia 2015 r., pozycja 7791)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 23 ze zm.)
Wymagane dokumenty
  • wniosek ZDM-3
  • 2 egzemplarze mapy sytuacyjno – wysokościowej poświadczone przez Miejski ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Wodna 1 w Koninie)odcinka pasa drogowego z zaznaczeniem miejsca umieszczenia tablicy reklamowej lub obiektu (z podaniem wymiarów zajętego odcinka pasa drogowego lub wymiarów reklamy;
  • ksero decyzji o pozwolenie na budowę wydana przez Wydział Urbanistyki i Architektury (w przypadku tablic reklamowych wolnostojących) lub ksero zgłoszenia ustawienia tablicy reklamowej
    (w przypadku tablic nie związanych trwale z gruntem ;
  • projekt (szkic)tablicy reklamowej lub zdjęcie obiektu nie związanego z gosp. drogową;
  • w przypadku ustanowienia pełnomocnika – oryginał lub poświadczony odpis pełnomocnictwa;
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej (o ile istnieje konieczność pobrania)
Dostępne dokumenty do pobrania
wniosek – ZDM-3
Opłaty
Za zajęcie pasa drogowego pobierana jest opłata wg zasad określonych przepisami wg indywidualnego wyliczenia dla wnioskodawcy.
Tryb odwoławczy
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Konina
Uwagi
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
Miejsce składania wniosku
Zarząd Dróg Miejskich, ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin

Załączniki:

1. Wniosek ZDM-3 (54.81 KB)