ZDM-4-Wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny

ZDM-4

Wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny

Podstawa prawna
Art. 65, art. 65a, art. 65b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r .- Prawo o ruchu drogowym Dz.U. 2021  poz. 450 z późn. zm. ).
Wymagane dokumenty
  • wniosek – ZDM-4
  • Regulamin imprezy określający m.in. zasady zachowania się uczestników imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego
  • Wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i zabezpieczenie trasy oraz miejsca imprezy,
  • Program imprezy zawierający szczegółowy opis trasy z podaniem odległości oraz określony czas przejścia /przejazdu/,
  • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas zamknięcia lub częściowego zajęcia pasa drogowego,
  • Zobowiązanie organizatora do przywrócenia do pierwotnego stanu pasa drogowego na trasie przejścia /przejazdu/ lub miejsca pobytu uczestników imprezy, a w przypadku uszkodzenia pasa drogowego lub urządzeń drogowych – do ich bezzwłocznego naprawienia lub pokrycia kosztów napraw
Dostępne dokumenty do pobrania
wniosek – ZDM-4
Opłaty
opłata za zezwolenie – 48 zł
Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Konina w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji (art. 127 § 1 i 2, art. 129 kpa.).
Uwagi
Wniosek powinien być złożony co najmniej 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.
Miejsce składania wniosku
Zarząd Dróg Miejskich, ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin

Załączniki:

1. wniosek ZDM-4 (1.07 MB) 

Do wniosku ZDM-4 należy dołączyć poniższe załączniki:

a) Załącznik nr 1

b) Załącznik nr 2

c) Załącznik nr 3

d) Załącznik nr 4