ZDM-5-Zatwierdzenie projektu organizacji ruchu

ZDM-5

Zatwierdzenie projektu stałej/czasowej organizacji ruchu

Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1260);
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. Ustawa o drogach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2017r., poz. 2222);
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2017 r., poz. 784);
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (DZ.U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.);
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U z 2002r. Nr 170, poz.1393 z późn. zm.);
6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2marca 1999 w sprawie warunków technicznych,  jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j.: Dz.U. z 2016, poz. 124).
Wymagane dokumenty
  • wniosek ZDM-5
  • projekt organizacji ruchu – 2 egzemplarze (zaopiniowany przez Komendę Miejską Policji w Koninie – Wydział Ruchu Drogowego)
  • plik DWG oznakowania (dotyczy projektów stałej organizacji ruchu)
Dostępne dokumenty do pobrania
wniosek – ZDM-5
Opłaty
Brak
Tryb odwoławczy
Brak
Uwagi
Termin rozpatrywania projektu organizacji ruchu wynosi około 30 dni.
Miejsce składania wniosku
Zarząd Dróg Miejskich, ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin

Załączniki:

1. Wniosek ZDM-5 (24.58 KB)