ZDM-5- Uzgodnienie/ Zatwierdzenie projektu organizacji ruchu

ZDM-5

Uzgodnienie/ Zatwierdzenie projektu stałej/czasowej organizacji ruchu

Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j.: Dz.U. z 2022 r., poz.988 z późn. zm.);
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. Ustawa o drogach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2022r.,poz.1693 z późn. zm.);
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2017 r., poz. 784);
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (DZ.U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.);
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U z 2002r. Nr 170, poz.1393 z późn. zm.);
6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2marca 1999 w sprawie warunków technicznych,  jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j.: Dz.U. z 2016, poz. 124).
Wymagane dokumenty
1) wypełniony wniosek ZDM-5
2) projekt organizacji ruchu – min. 2 egzemplarze:
Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. 2017 poz. 784), dołączyć projekt organizacji ruchu zawierający karty uzgodnień, tj. opinie Komendy Miejskiej Policji w Koninie (w przypadku dróg w miastach na prawach powiatu)
Projekt stałej/ czasowej organizacji ruchu powinien zawierać:
a) Opis :
– zakres opracowania (podać przyczynę wprowadzenia organizacji ruchu),
– charakterystykę drogi oraz warunków ruchu (podać szerokość drogi, chodników itp., natężenie ruchu),
– opis projektowanych rozwiązań (podać jak będzie wyglądała projektowana organizacja ruchu) lub poszczególne etapy /jeśli są przewidziane/ i jaka będzie organizacja ruchu po zakończeniu danego etapu,
– przewidywany termin (dd-mm-rrrr) wprowadzenia stałej / zmiennej / tymczasowej organizacji ruchu,
– przewidywany termin (dd-mm-rrrr) przywrócenia istniejącej organizacji ruchu – dla organizacji tymczasowej,
– nazwisko oraz podpis projektanta.
– analizę skutków jakie powoduje projektowane oznakowanie (znaki ostrzegawcze i zakazu ) dla uczestników ruchu zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach – dotyczy projektów stałej organizacji ruchu
– zasady lokalizacji znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu w oparciu
o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (zał. do Dz. U. Nr 220 poz. 2181z późn. zm.) lub zapisać, że wykonawca powinien zastosować te zasady podczas ustawiania oznakowania.

b) Część rysunkową:
– plan orientacyjny w skali 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem drogi lub dróg których projekt dotyczy,
– szczegółową inwentaryzacją istniejącego oznakowania /pionowego i poziomego/
(np. w kolorze szarym) na mapie zasadniczej w skali 1:500 do 1:1 000 lub schemacie.

3) plik DWG oznakowania (dotyczy projektów stałej organizacji ruchu)

Dostępne dokumenty do pobrania
wniosek – ZDM-5
Opłaty
Brak
Tryb odwoławczy
Brak
Uwagi

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r., w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem, jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadamia: organ zarządzający ruchem, zarząd drogi, właściwego komendanta Policji co najmniej 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

Zgłoszenie wprowadzenia stałej/czasowej* organizacji ruchu należy przesłać do Komendy Miejskiej Policji w Koninie (ul. Przemysłowa 2, 62-510 Konin) oraz do Zarządu Dróg Miejskich w Koninie (ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin)

Miejsce składania wniosku
Zarząd Dróg Miejskich, ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin

Załączniki:

1. Wniosek ZDM-5 (24.58 KB)