ZDM-7-Zgoda na lokalizację (przebudowę) zjazdu z drogi

ZDM-7

Zgoda na lokalizację (przebudowę) zjazdu z drogi

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 460 ze zm. ),
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430),
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2016 nr 0 poz. 23 ze zm.).
Wymagane dokumenty
  • mapa w skali 1:500 lub 1:1000 z proponowaną lokalizacją zjazdu lub z przebudowywanym zjazdem – 2 szt.,
  • kopia dokumentów potwierdzających tytuł prawny do wnioskowej działki,
  • pełnomocnictwo w przypadku działania w imieniu właściciela wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej,
Dostępne dokumenty do pobrania
wniosek – ZDM-7
Opłaty
82 zł.
cele mieszkaniowe nie podlegają opłacie
17 zł – w przypadku pełnomocnictwa
Tryb odwoławczy
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Konina
Uwagi
Termin załatwienia sprawy – 1 miesiąc
Miejsce składania wniosku
Zarząd Dróg Miejskich, ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin

Załączniki:

1. Wniosek ZDM-7 (23.40 KB)