Strefa Płatnego Parkowania

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:
  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich
    w Koninie, ul. Zakładowa 4, 62 – 510 Konin, tel. 63-240-24-50,
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zarządzie Dróg Miejskich w Koninie możliwy jest pod adresem e-mail: aan@onet.eu,
  • Kategoria zbieranych danych osobowych: numer rejestracyjny pojazdu,
  • Celem zbierania danych osobowych jest umożliwienie dokonywania opłaty za parkowanie (Art. 6 ust. 1 lit. a),
  • O przekazywanie przetwarzania danych osobowych została zawarta umowa pomiędzy Sky Cash S.A. a ZDM w Koninie (Umowa Nr 52/ZDM/2018 z dnia 04.06.2018 r.),
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat,
  • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
  • Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne.