Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie

Miasto Konin realizuje projekt pn.

„Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie”

nr POIS.04.02.00-00-0005/16

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Oś priorytetowa IV: Infrastruktura drogowa dla miast

Działanie 4.2: zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego.

   Projekt zostanie zrealizowany we wschodniej części województwa wielkopolskiego, na obszarze Miasta Konin. Przedsięwzięcie dotyczy skrzyżowania drogi krajowej nr 92 (ul. Warszawska, ul. Kolska) z drogą krajową nr 72 (ul. Europejska). Głównym celem projektu jest poprawa stopnia przepustowości i bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie miasta Konina poprzez przebudowę skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Kolską. Niniejszy cel zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych, zdefiniowanych jako:

– Poprawa płynności ruchu drogowego i zmniejszenie wypadkowości poprzez likwidację sygnalizacji świetlnej, budowę dwóch niezależnych wiaduktów w ciągu ul. Europejskiej nad ul. Kolską oraz budowę ronda turbinowego, do którego doprowadzony będzie ruch z ul. Europejskiej poprzez wiadukt nad ul. Kolską.

– Zwiększenie drożności przejazdu poprzez budowę dodatkowych pasów ruchu z ul. Europejskiej w ul. Kolską w kierunku Koła oraz z ul. Europejskiej w ul. Warszawską w kierunku Poznania.

– Wzrost bezpieczeństwa ruchu pieszo-rowerowego poprzez przebudowę zatok autobusowych oraz budowę ciągu pieszo-rowerowego i chodników wraz przejściami dla pieszych i przejazdami dla rowerzystów.

– Polepszenie funkcjonalności użytkowej skrzyżowania poprzez przebudowę jego układu drogowego i dróg obsługowych.

  Realizacja inwestycji będzie równoznaczna z przeprowadzeniem następujących działań inwestycyjnych:

– likwidacji istniejącej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu,

– budowy dwóch niezależnych wiaduktów w ciągu ul. Europejskiej nad ul. Kolską, osobno dla każdego kierunku ruchu z dwoma pasami ruchu 2x 3,5 m, przystosowanych do przyszłościowej rozbudowy ul. Kolskiej do układu dwujezdniowego,

– budowy ronda turbinowego czterowlotowego w rejonie istniejącej stacji paliw, do którego doprowadzony będzie ruch z ul. Europejskiej poprzez wiadukt nad ul. Kolską,

– budowy dodatkowego pasa prowadzącego ruch z ul. Europejskiej w ul. Kolską w kierunku Koła, z ominięciem wjazdu na wiadukt i rondo,

– budowy dodatkowego pasa prowadzącego ruch z ul. Europejskiej w ul. Warszawską w kierunku Poznania, z ominięciem wjazdu na rondo,

– przebudowy istniejących zatok autobusowych w rejonie skrzyżowania wraz ze zmianą lokalizacji zatoki znajdującej się aktualnie w ul. Kolskiej w rejonie końca opracowania pod projektowany wiadukt,

– budowy dróg obsługowych umożliwiających dojazd do posesji wzdłuż ul. Kolskiej po wschodniej stronie skrzyżowania, łączących również ulice dochodzące aktualnie do ul. Kolskiej,

– budowy ciągu dróg rowerowych (bitumicznych) oraz chodników powiązanych z istniejącymi ciągami pieszo-rowerowymi wraz z przejściami dla pieszych i przejazdami dla rowerzystów,

– przebudowy układu drogowego istniejącej stacji paliw polegającej na wykonaniu dodatkowych miejsc postojowych i zmianie organizacji ruchu w związku z likwidacją bezpośredniego wyjazdu na ul. Warszawską.

Całkowity koszt projektu to 37 907 107,21 PLN

Kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 37 380 080,70 PLN

Wysokość dofinansowania UE wynosi  31 773 068,59 PLN

 

Podmiot działania: Miasto Konin

Czas realizacji: od 2017r. do 2019r.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r., poz 922) informujemy, że administratorem danych osobowych jest Minister Rozwoju i Finansów z siedzibą w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5.

Beneficjent informuje, że dla ww. projektu funkcjonuje mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych tj. opracowane przez IZ narzędzie informatyczne w postaci:

a)      Specjalnego adresu e-mail:  nadużycia.pois@mr.gov.pl

b)      Dedykowanego dla POIiŚ formularza internetowego www.pois.gov.pl/nieprawidlowości