Łącznik od ul. Przemysłowej do ulicy Kleczewskiej w Koninie uroczyście otwarty.

Budowa drogi – łącznik od ulicy Przemysłowej do ulicy Kleczewskiej w Koninie została zrealizowana na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez INWESTOR KONIN Pracownię Projektową.

Budowa drogi – łącznika obejmowała: budowę drogi, budowę chodników, budowę ciągów pieszo-rowerowych, budowę ścieżki rowerowej, budowę zjazdów indywidualnych i publicznych, budowę oświetlenia ulicznego, budowę kanalizacji deszczowej, budowę kanału technologicznego oraz roboty wykończeniowe i towarzyszące.

Jej realizację podzielono na dwa etapy.

Pierwszy etap został wykonany przez Konsorcjum: Molewski Sp. z o.o. – INVEST DEVELOPMENT Sp. z o.o. w terminie 22.12.2015 r. – 31.10.2016 r. pod nadzorem inwestorskim pełnionym przez firmę KUBANA Paweł Tomczak.

Długość wybudowanego odcinka drogi wynosił ok. 2,8 km, w tym ok 1,7 drogi głównej i 1,1 km dróg dojazdowych. Koszt realizacji pierwszego etapu wyniósł ok. 14 mln. zł

Drugi etap został zrealizowany w ramach projektu „Budowa drogi- łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie”, nr RPWP.05.01.02-30-0003/16 w ramach Osi Priorytetowej 5 „Transport” Działania 5.1. „Infrastruktura drogowa regionu”, Poddziałania 5.1.2. „Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi powiatowe i gminne)” WRPO na lata 2014-2020, w oparciu o zawartą umową o dofinansowanie z Zarządem Województwa Wielkopolskiego, działającym jako Instytucja Zarządzającą Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020.

Wykonawcą drugiego etapu był SIDROG Sp. z o.o. a nadzór nad realizacją pełniło Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. z o.o.. W ramach projektu wybudowano odcinek drogi o długości ok. 2,0 km, w terminie od 2 listopada 2017r. do końca sierpnia 2018 r. Całkowita wartość Projektu wyniosła ok. 17, 7 mln zł, w tym 12,3  to kwota dofinansowania.

Droga – łącznik od ulicy Przemysłowej do ulicy Kleczewskiej stanowi połączenie komunikacyjne dla nowo powstałych terenów inwestycyjnych Konin – Międzylesie oraz dojazd do terenów przemysłowych Konin – Maliniec. Ułatwi ona dojazd do istniejących i planowanych firm, które zechcą lokować swój kapitał w mieście Koninie. Zrealizowane zadanie inwestycyjne jest odpowiedzią na potrzeby komunikacyjne m. Konina, z uwagi na wzrastające natężenie ruchu na drodze krajowej nr 25 i drodze wojewódzkiej nr 264, a także konieczność zapewnienia dojazdu do strefy inwestycyjnej miasta. Celem głównym przedmiotowej inwestycji było zwiększenie atrakcyjności Konina jako miejsca lokowania inwestycji, poprzez zapewnienie dogodnego dojazdu do istniejących i planowanych terenów inwestycyjnych.