Powstanie nowe połączenie drogowe w Koninie.

Przedmiotem inwestycji jest budowa nowej drogi powiatowej łączącej ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie, wraz z wiaduktem nad linią kolejową E-20, będącą częścią II Paneuropejskiego Korytarza Transportowego Zachód – Wschód łączącego Berlin z Moskwą. W ramach robót drogowych zaprojektowano jezdnię drogi głównej o nawierzchni bitumicznej, rozbudowę, budowę dodatkowych jezdni, rozbudowę skrzyżowań, bud. chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, zjazdów, stanowisk postojowych, obiektów inżynierskich, budowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego, ekranów akustycznych, sygnalizacji świetlnej, przebudowę/zabezpieczenie wszystkich kolizji, wycinkę oraz nasadzenia zieleni.

Linia kolejowa E-20 stanowi znaczącą barierę komunikacyjną w Koninie. W mieście znajdują się zaledwie 2 wiadukty nad magistralą – w ciągu DK 25 (centrum) oraz DW 264 (na zachodzie). Dojazd do wschodniej części miasta był możliwy poprzez skrzyżowanie jednopoziomowe z linią PKP w ciągu ul. Okólnej. Z uwagi na trwające prace modernizacyjne linii kolejowej E-20, finansowane ze środków unijnych CEF (Connecting Europe Facility), przejazd ten jest czasowo zamknięty. Dlatego też budowa ww. połączenia ulic Paderewskiego z ul. Wyzwolenia będzie stanowić kluczowe połączenie komunikacyjne wschodniej części Konina.

Początek opracowania stanowi skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną ulic Paderewskiego i Torowej, obie drogi posiadają jezdnie o nawierzchni bitumicznej. Dalej znajduje się skrzyżowanie skanalizowane z sygnalizacją świetlną ulicy Paderewskiego z drogą krajową nr 25 (ulica Przemysłowa). Od tego skrzyżowania droga przebiegać będzie nowym śladem po terenie w większości stanowiącym nieużytki. Po stronie wschodniej od linii kolejowej droga prowadzi obok bloków mieszkalnych ulicą Wyzwolenia aż do skrzyżowania z ulicami 11 Listopada oraz Zakole. Wszystkie ulice posiadają jezdnie o nawierzchni bitumicznej, w złym stanie technicznym: spękania podłużne, spękania siatkowe oraz liczne łaty. Istniejące skrzyżowanie ulic Wyzwolenia, Zakole oraz 11-go Listopada w formie mini ronda nie spełnia wymagań przepustowości, z uwagi na stale rosnący ruch samochodowy.

Nowe połączenie wpłynie na zwiększenie atrakcyjności wschodniej części miasta, do której aktualnie dojazd jest znacząco utrudniony (ograniczenie peryferyjności), poprawi jakość życia mieszkańców i zapewni spójność terytorialną na obszarze województwa – nowa infrastruktura drogowa pozwoli na dalszy dynamiczny rozwój inwestycji w Koninie, wpłynie na poprawę walorów estetyczno – przestrzennych tego obszaru i lepszy wizerunek regionu.

Projekt generuje pośrednio powstanie miejsc pracy poprzez zapewnienie dobrej jakości powiązań komunikacyjnych z regionem ułatwiając podjęcie potencjalnym inwestorom decyzji o lokalizacji swojej firmy w obrębie takiego połączenia komunik. Mniej zatorów w mieście spowoduje lepszą jakość funkcjonowania komunikacji publicznej. Inwestycja zapewni szybszy dojazd do miejsc użyteczności publicznej, zakładów pracy, do szkół, przedszkoli, Młodzieżowego Domu Kultury, terenów rekreacyjnych, a także do przychodni specjalistycznych oraz centrum handlowego i powstałych terenów inwestycyjnych. Zwiększy mobilność mieszkańców regionu, zapewni ułatwienia dla firm prowadzących działalność gospodarczą, a także pozwoli na ułatwienia w regionalnym ruchu tranzytowym i turystycznym.

Ponadto realizacja zadania skróci czas dojazdu pobliskim jednostkom Państwowej Straży Pożarnej oraz innym pojazdom uprzywilejowanym (dotychczasowa komunikacja odbywa się poprzez oddalony wiadukt ul. Przemysłowa-DK25 oraz kolizyjny przejazd na ul. Okólnej). Przedsięwzięcie zwiększy potencjał miasta Konina. Budowa drogi wraz z wiaduktem znacząco zwiększy bezpieczeństwo ruchu drogowego: chodniki, ścieżki rowerowe, oświetlenie, zatoki autobusowe, usuwanie barier architektonicznych. bezkolizyjne skrzyżowanie z linią PKP.

Wybudowana infrastruktura zapewni także zmniejszenie emisji spalin oraz obniżenie poziomu hałasu, co poprawi jakość środowiska naturalnego.

1. Podstawowe terminy zadania wynikającym z oferty:

Zakończenie robót – 16 września 2021 roku.

2. Generalny wykonawca:

Konsorcjum:

Polimex-Mostostal S.A. – Lider Konsorcjum

Polimex Infrastruktura Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum

3. Wartość umowy

– 72 440 687,64 zł brutto.