Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie.

Miasto Konin realizuje projekt pn.

Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie” nr RPWP.05.01.01-30-0017/17 w ramach:

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Osi priorytetowej 5 „Transport”,

Działanie 5.1 „Infrastruktura drogowa regionu”,

Poddziałanie 5.1.1 „Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, będące w zarządzie Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz drogi, których realizacja wynika ze strategii ZIT lub Mandatów Terytorialnych OSI)”.

Przedmiotem inwestycji pn.: „Rozbudowa ulicy Kleczewskiej” jest budowa odcinka drogi klasy G (ul. Kleczewska – fragment drogi wojewódzkiej 264) od projektowanego ronda wg odrębnego opracowania na granicy miasta Konin do skrzyżowania z ul. Zakładową/Szymanowskiego.
W ramach tego opracowania projektuje się jezdnię drogi wojewódzkiej nr 264 o nawierzchni bitumicznej, rozbudowę odcinka ul. Paderewskiego, budowę dodatkowych jezdni, przebudowę i budowę skrzyżowań, chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych zjazdów, miejsc postojowych, przepustów, budowę kanalizacji deszczowej oświetlenia drogowego, ekranów akustycznych, sygnalizacji świetlnej, przebudowę lub zabezpieczenie wszystkich kolizji z urządzeniami obcymi, wycinkę oraz nasadzenia zieleni.

Początek rozbudowy ulicy Kleczewskiej w ramach niniejszego zadania przyjęto w ciągu ulicy jako południowy wylot projektowanego wg odrębnego opracowania ronda z ul. Brunatną. Na początkowych 300m ulica przebiega po śladzie istniejącej ulicy, następnie w miejscu istniejącego łuku ulica odbija w kierunku wschodnim na tereny poodkrywkowe przebiegając za zabudowaniami. W km 0+428 zaprojektowano skrzyżowanie na prawe skręty włączając do ul. Kleczewskiej dodatkową jezdnię nr 1. Dalej droga biegnie do projektowanego „RONDA nr 1” Rondo to projektuje się jako rondo średnie. Zaprojektowano je w taki sposób by była możliwa budowa drogi dwujezdniowej w kierunku ul. Przemysłowej. Dwa wloty stanowią ulicę Kleczewską, jeden wlot stanowi podłączenie dodatkowej jezdni po stronie wschodniej, w przyszłości możliwa jest budowa czwartego wlotu jako podłączenia ulicy dwujezdniowej w kierunku ul. Przemysłowej. Od ronda nr 1 ulica przebiega po terenach poodkrywkowych w kierunku istniejącego pasa drogowego ul. Kleczewskiej, przecinając go w rejonie rowu melioracyjnego 0010.R.KWG-C, przechodząc na zachodnią stronę ul. Kleczewskiej. Następnie równolegle do istniejącego przebiegu, po terenach rolnych, projektowana ul. Kleczewska przebiega aż do projektowanego RONDA nr 2. Rondo to projektuje się jako średnie. Dwa wloty stanowi ulica Kleczewska, trzeci wlot to ul. Paderewskiego, czarty i piąty wlot projektuje się jako włączeniu dodatkowych jezdni od strony wschodniej i zachodniej. Następnie od ronda nr 2 ulica Kleczewska podlega korekcie w taki sposób by włączyć się w istniejący północny wlot do ronda na ul. Zakładowej. Pomiędzy ul. Polną a Dożynkową projektuje się przez ul. Kleczewską przejście dla pieszych wraz z sygnalizację świetlną. Lokalizacja przejścia dla pieszych jest związana z koniecznością skomunikowania dwóch stron ulicy Kleczewskiej, przystanków autobusowych, oraz przyszłościowo układu komunikacyjnego zawartego w MPZP. Układ ulic został tak zaprojektowany by w przyszłości można było wykonać bezkolizyjne podziemne przejście dla pieszych.
Istniejąca ulica Kleczewska w miejscach nie wykorzystanych pod budowę nowej drogi, funkcjonować będzie jako dodatkowa jezdnia w pasie drogi głównej obsługująca tereny osiedla Międzylesie, po stronie zachodniej zaprojektowano nową dodatkową jezdnię stanowiącą obsługę terenów przyległych, która w rejonie rowu melioracyjnego 0010.R.KWG-C włącza się w stary ślad ul. Kleczewskiej.

Całkowity koszt projektu to 61 304 121,76 PLN

Kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 43 672 510,51 PLN

Wysokość dofinansowania UE wynosi 29 230 011,26 PLN

Podmiot działania: Miasto Konin

Czas realizacji: od 2018 r. do 2020 r.

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koninie, z siedzibą pod adresem ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin (Administrator).

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez ww. adres korespondencyjny, jak również poprzez adres e-mail: kontakt@zdm-kopnin.pl

Administrator dba o to by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i tylko przez okres w jakim jest to niezbędne.