Zmiana wysokości stawek za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania.

Zarząd Dróg Miejskich w Koninie informuje, że dnia 28.05.2022 r. wchodzi w życie Uchwała
Nr 734 – w sprawie zmiany Uchwały Nr 237 Rady Miasta Konina z dnia 16 grudnia 2015 roku
w sprawie Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Konina, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych, sposobu ich pobierania oraz organizacji.

Uchwała zmienia wysokość opłat dodatkowych, które wynoszą:

6.

OPŁATY DODATKOWE

 

6.1

w przypadku przekroczenia opłaconego czasu parkowania i  uiszczenie opłaty nastąpi w tym samym dniu w kasie ZDM, opłata zostanie naliczona za czas od momentu utraty ważności biletu parkingowego do godziny zgłoszenia się w Biurze SPP
i dokonania wpłaty w kasie ZDM plus 20,00 zł.

(Opłata przelewem jest możliwa po telefonicznym uzgodnieniu kwoty opłaty z pracownikiem Biura SPP
i jej dokonania w tym samym dniu)

wartość opłaty za

parkowanie plus

20,00 zł

 

6.2

w przypadku przekroczenia opłaconego czasu parkowania i uregulowanie opłaty nastąpi w ciągu czternastu dni kalendarzowych od dnia wystawienia wezwania-raportu w kasie ZDM lub przelewem na konto ZDM

70,00 zł

 

6.3.

w przypadku przekroczenia opłaconego czasu parkowania i uregulowanie opłaty nastąpi po upływie czternastu dni kalendarzowych od dnia wystawienia wezwania-raportu w kasie ZDM lub przelewem na konto ZDM

100,00 zł.

 

6.4

w przypadku nie dokonania opłaty za parkowanie
i uiszczenie opłaty w kasie ZDM lub przelewem na konto ZDM w ciągu czternastu dni kalendarzowych od dnia wystawienia wezwania-raportu

150,00 zł

 

6.5

w przypadku nie dokonania opłaty za parkowanie
i uiszczenie opłaty w kasie ZDM lub przelewem na konto ZDM po upływie czternastu dni kalendarzowych od dnia wystawienia wezwania-raportu

200,00 zł

 

Opłaty jednorazowe pozostają bez zmian.