Strefa Płatnego Parkowania

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich
  w Koninie, ul. Zakładowa 4, 62 – 510 Konin, tel. 63-240-24-50,

 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zarządzie Dróg Miejskich w Koninie możliwy jest pod adresem e-mail: aan@onet.eu.

 • Kategoria zbieranych danych osobowych: numer rejestracyjny pojazdu,

 • Celem zbierania danych osobowych jest umożliwienie dokonywania opłaty za parkowanie (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2016/679, art.13 b ust. 8 – 11 Ustawy z dnia 21 maja 1985 r. o drogach publicznych – Dz.U. z 2018 poz. 2068 ze zm.).

 • O przekazywanie przetwarzania danych osobowych została zawarta umowa pomiędzy Sky Cash S.A. a ZDM w Koninie (Umowa Nr 52/ZDM/2018 z dnia 04.06.2018 r.),

 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.

 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody
  w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 • Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ww. ustawodawstwem jest obligatoryjne.