Regulamin Strefy Płatnego Parkowania

 

REGULAMIN

STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA

W KONINIE

§ 1

Regulamin Strefy Płatnego Parkowania w Koninie, zwany dalej Regulaminem, określa zasady organizacji i uiszczania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta Konina, znajdujących się w granicach Strefy Płatnego Parkowania.

§ 2

Użyte w Regulaminie określenia oraz skróty oznaczają:

 1. SPP – Strefa Płatnego Parkowania,

 2. BSPP – Biuro Strefy Płatnego Parkowania siedziba Zarządu Dróg Miejskich
  w Koninie ul. Zakładowa 4.

 3. Kontroler SPP – pracownik posiadający upoważnienie do kontroli wnoszenia opłat za parkowanie w SPP,

 4. Bilet parkingowy – dowód wniesienia opłaty za parkowanie w SPP,

 5. Abonament miesięczny ogólnodostępny – dokument potwierdzający wniesienie opłat za parkowanie pojazdu na określony czas, zawierający numer ewidencyjny,
  nr rejestracyjny pojazdu i okres ważności,

 6. Abonament mieszkańca SPP – dokument potwierdzający wniesienie opłat za parkowanie pojazdu na określony czas (roczny lub półroczny) zawierający numer ewidencyjny, nr rejestracyjny pojazdu, określoną ulicę i okres ważności,

 7. Abonament mieszkańca Konina posiadającego pojazd o napędzie hybrydowym – dokument zawierający numer ewidencyjny, nr rejestracyjny pojazdu i okres ważności, uprawniający do parkowania w SPP bez wnoszenia opłat parkingowych

 8. Karta parkingowa – dokument wydany przez właściwy organ administracji osobom
  o obniżonej sprawności ruchowej,

 9. Koperta – zastrzeżone stanowisko postojowe wyznaczone w celu korzystania z niego na prawach wyłączności przez osobę, która wniosła z tego tytułu opłatę,

 10. Automat parkingowy (parkomat) – urządzenie inkasująco – rejestrujące, wydające za opłatą wniesioną przy użyciu monet bilety parkingowe na określony czas,

 11. Wezwanie raport – dokument wystawiany przez kontrolera SPP w czasie dokonywania przez niego kontroli, stwierdzający nie wniesienie opłaty za parkowanie, przekroczenie opłaconego czasu parkowania lub udokumentowania prawa do zwolnienia z opłaty,

 12. System płatności mobilnych – system autoryzacji i rozliczeń zgodny z ustawą z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami
  (tekst jednolity. Dz. U. z 2018 r. poz. 145, 659, 1075).

 13. Uchwała – Uchwała Rady Miasta Konina sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Konina, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych, sposobu ich pobierania oraz organizacji.

Rozdział 1: PRZEPISY OGÓLNE

§ 3

 1. Za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w SPP na terenie Miasta Konina pobiera się opłaty w wysokości określonej w Uchwale Rady Miasta Konina.

 2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, pobiera się za parkowanie pojazdów samochodowych na wyznaczonych drogach publicznych w miejscach do parkowania znajdujących się w granicach SPP, w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 900 do 1700 z wyjątkiem Wielkiego Piątku (przed Świętami Wielkanocnymi), piątku po Bożym Ciele, 2 maja, 24 grudnia (Wigilia) oraz 31 grudnia (Sylwester).

§ 4

 1. Granice obszaru SPP określa Uchwała Rady Miasta Konina.

 2. Granice wjazdu i wyjazdu oznakowane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (Dz. U. 2003 poz. 2181 z późn. zm.) w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

§ 5

 1. W SPP stosuje się następujące opłaty za parkowanie:

  1. jednorazowe – uiszczane niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu, poprzez wykupienie biletu parkingowego w automacie parkingowym lub w inny dostępny technicznie sposób zaproponowany przez zarządcę drogi,

  2. abonamentowe – uiszczane poprzez wykupienie karty abonamentowej,

  3. system płatności mobilnych z zastosowaniem telefonu komórkowego;

  4. zryczałtowane za prawo korzystania z koperty – uiszczane poprzez wykupienie abonamentu za zastrzeżone stanowisko postojowe – kopertę w Strefie Płatnego Parkowania.

       2. Karty abonamentowe można wykupić wyłącznie w BSPP.

      3. Postój pojazdów zaopatrzenia oraz taksówek w SPP w czasie jej funkcjonowania jest odpłatny tak,      jak postój innych pojazdów, z zastrzeżeniem § 7 pkt 4.

§ 6

Od opłat, o których mowa w § 3 zwolnione są pojazdy wymienione w art. 13 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2018 r. poz. 2068)

§ 7

Ustala się zerową stawkę za parkowanie dla:

 1. Oznakowanych pojazdów służb miejskich podczas wykonywania obowiązkówsłużbowych (pogotowia gazowego, energetycznego, ciepłowniczego, wodno – kanalizacyjnego, straży miejskiej, służb komunalnych),

 1. Pojazdów osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej, posiadających uprawnienia do kierowania pojazdem samochodowym oraz kartę parkingową, na miejscach oznaczonych znakiem P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” wraz ze znakiem D-18a parking – miejsce zastrzeżone z dodatkową tabliczką T-29, która informuje o miejscach przeznaczonych dla pojazdów samochodowych uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej,

 1. Pojazdów jednośladowych,

 2. Taksówek na wyznaczonych dla nich miejscach do postoju pomiędzy znakami D-19
  i D-20,

 3. Pojazdów publicznej komunikacji zbiorowej, zatrzymujących się na ustalonych dla nich przystankach.

 4. Pojazdów o napędzie hybrydowym (dotyczy wyłącznie pojazdów posiadających wykupiony abonament zgodnie z § 11).

Rozdział 2: REALIZACJA OPŁAT W SPP

§ 8

 1. Obowiązkiem kierowcy pojazdu samochodowego parkującego w SPP jest niezwłoczne po zaparkowaniu wniesienie opłaty za parkowanie.

 2. Opłata za parkowanie pojazdów samochodowych obowiązuje w każdym wyznaczonym miejscu do parkowania w SPP.

§ 9

 1. Minimalna opłata w SPP wynosi 0,50 zł.

  1. Wykupienie biletu parkingowego w automacie parkingowym następuje przy użyciu monet o nominale 5 zł., 2 zł., 1 zł., 50 gr., 20 gr., i 10 gr. Opłacenie czasu parkowania, z zastrzeżeniem ust. 1, następuje proporcjonalnie do wartości użytej monety lub monet.

 1. Wykupienie biletu przez telefon komórkowy zgodnie z regulaminem operatora płatności mobilnych.

 2. Bilet parkingowy, abonament miesięczny lub dokument uprawniający do parkowania bez uiszczenia opłaty, powinny być włożone wewnątrz pojazdu za przednią szybą
  w sposób widoczny, umożliwiający swobodne czytanie treści i stwierdzenie ich ważności.

 3. W przypadku uszkodzenia najbliższego automatu parkingowego, należy niezwłocznie wykupić bilet parkingowy w innym najbliższym automacie parkingowym.

 1. Niepełne wykorzystanie biletu parkingowego nie uprawnia do żądania zwrotu wniesionej opłaty.

 2. W ramach wniesionej opłaty można zmieniać miejsce parkowania w SPP.

 3. Abonament miesięczny ogólnodostępny może być wykupiony po przedstawieniu ważnego dowodu rejestracyjnego pojazdu.

 4. Brak telefonu komórkowego nie zwalnia z obowiązku wniesienia opłaty. W takim przypadku opłata winna być wniesiona przez zakupienie i wyłożenie ważnego biletu kontrolnego z wyznaczonym czasem ważności.

§ 10

 1. Abonamenty miesięczne, ważne są w godzinach funkcjonowania SPP.

 2. Posiadanie abonamentu miesięcznego nie upoważnia do zastrzegania stałego miejsca parkowania i nie stanowi podstawy do roszczeń w przypadku braku wolnych miejsc parkingowych.

 1. W przypadku utraty abonamentu nie wydaje się duplikatów, jak i nie zwraca się kosztów za czas jego niewykorzystania.

 2. Abonament mieszkańca SPP „na jeden samochód” mogą uzyskać osoby fizyczne zameldowane w lokalach usytuowanych przy ulicach objętych SPP, będące właścicielem pojazdu samochodowego o masie całkowitej do 3,5 tony.

 3. Dokumentem uprawniającym do nabycia abonamentu mieszkańca SPP jest dowód rejestracyjny pojazdu, w którym osoba wykupująca abonament wskazana jest jako właściciel lub współwłaściciel pojazdu oraz dowód osobisty właściciela pojazdu ze stałym zameldowaniem lub zaświadczeniem o tymczasowym zameldowaniu przy ulicy objętej pobieraniem SPP. Jako właściciela pojazdu uznaje się także osoby będące użytkownikiem pojazdu na podstawie umowy leasingu, użyczenia lub sprzedaży na raty, zawartej z bankiem lub firmą leasingową.

 4. Abonament mieszkańca wydaje się na określony jeden pojazd i na określoną ulicę
  w SPP, w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zamieszkania.

 5. Postój samochodu w innym miejscu niż wskazany na abonamencie traktowany będzie jako postój nieopłacony.

 6. Posiadanie abonamentu mieszkańca SPP nie upoważnia do zastrzegania stałego miejsca parkowania i nie stanowi podstawy do roszczeń w przypadku braku wolnych miejsc parkingowych.

§ 11

 1. W celu uzyskania abonamentu dla mieszkańca Konina posiadającego pojazd
  o napędzie hybrydowym należy przedstawić w Biurze SPP:

 1. dowód rejestracyjny pojazdu samochodowego wraz z świadectwem homologacji albo zaświadczeniem producenta (importera) potwierdzający hybrydowy napęd pojazdu,

 2. dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdem w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest jego właścicielem,

 3. dokument potwierdzający stałe lub czasowe miejsce zamieszkania na terenie miasta Konina.

 1. W przypadku utraty abonamentu nie wydaje się duplikatów.

§ 12

 1. Prawo do korzystania z zastrzeżonego stanowiska postojowego ( koperty) przysługuje parkującemu, na podstawie umowy zawartej w tym celu z zarządcą drogi, określającej czas i warunki korzystania z koperty, po uprzednim uiszczeniu wymaganej opłaty w biurze SPP.

 2. Abonament wydany dla osoby fizycznej lub podmiotu gospodarczego, o których mowa w ust. 1, ważny jest wyłącznie na określonej kopercie, w okresie ważności abonamentu.

 3. Liczba kopert jest limitowana i nie może przekroczyć 5 % liczby miejsc postojowych na danej ulicy w stosunku do ogólnej liczby wyznaczonych tam miejsc parkingowych. O przyznaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

 1. Oznakowanie koperty, jak i jej likwidację wykonuje w imieniu zarządcy drogi – Zarząd Dróg Miejskich w Koninie.

 2. Utrata ważności abonamentu wydanego na określoną kopertę, następuje:

  1. z upływem terminu, na który został wydany,

  2. z powodu rezygnacji wnioskodawcy z użytkowania koperty,

  3. w wyniku jego cofnięcia przez zarząd drogi, spowodowanego stwierdzeniem wykorzystywania zastrzeżonego miejsca postoju na cele inne niż parkowania pojazdu samochodowego np. prowadzenie działalności handlowej lub reklamowej,

  4. w wyniku jego cofnięcia, spowodowanego przyczynami innymi np. wzrostem zagrożenia bezpieczeństwa ruchu, zmianą granicy SPP itp.

   Zajęcie koperty przez inne pojazdy samochodowe innych osób niż uprawnione, nie upoważnia do roszczeń z tego tytułu w stosunku do zarządu drogi – Zarząd Dróg Miejskich w Koninie.

Rozdział 3: PARKOWANIE BEZ WNIESIENIA OPŁATY

§ 13

 1. Za parkowanie w SPP bez wniesienia opłaty, udokumentowane wezwaniem-raportem, pobiera się opłaty dodatkowe w wysokościach określonych w Załączniku Nr 1 do Uchwały.

 1. Przez parkowanie w SPP bez wniesienia opłaty rozumie się:

  1. nie wniesienie opłat za parkowanie, zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale II niniejszego regulaminu,

  2. parkowanie ponad czas opłacony.

 2. Opłatę dodatkową należy wpłacać w kasie lub na rachunek bankowy Zarządu Dróg Miejskich w Koninie.

 3. Opłata dodatkowa podlega przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym
  w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

§ 14

Opłatę dodatkowa podlega anulowaniu w przypadku:

 1. Okazania w Biurze SPP lub przekazania pocztą (e-mailem) biletu zakupionego
  w parkomacie w czasie nieprzekraczającym 10 minut od czasu określonego na wezwaniu-raporcie o parkowaniu bez opłaty.

 2. Okazania ważnego abonamentu miesięcznego, abonamentu dla mieszkańca Konina posiadającego pojazd o napędzie hybrydowym w BSPP.

 3. Okazania ważnej karty parkingowej, w sytuacji parkowania pojazdu będącego własnością uprawnionego w BSPP.

 4. Potwierdzenia przez kontrolera awarii parkomatu: opłatę anuluje upoważniony pracownik Biura SPP uwzględniając pisemną lub osobistą reklamację wystawionego wezwania – raportu.

Rozdział 4: KONTROLA CZASU POSTOJU POJAZDÓW

§ 15

 1. Kontrolę w zakresie przestrzegania Regulaminu, prowadzą kontrolerzy SPP.

 2. Do obowiązków kontrolerów SPP jest kontrola parkujących w strefie pojazdów,
  a w szczególności:

  1. Kontrolowanie wnoszenia opłat za parkowanie pojazdów,

  2. Sprawdzanie ważności biletów parkingowych,

  3. Sprawdzanie ważności abonamentu lub karty parkingowej,

  4. Wypisywanie w terenie wezwań – raportów do uiszczenia opłaty dodatkowej za parkowanie bez wniesienia opłaty lub przekroczenia czasu opłaconego parkowania i umieszczanie ich za wycieraczką pojazdu samochodowego, oraz sporządzenie dokumentacji fotograficznej nieopłaconych postojów pojazdów w SPP,

  5. Zgłaszanie do BSPP wszelkich nieprawidłowości związanych z parkowaniem pojazdów oraz zajmowaniem pasa drogowego,

  6. Kontrola stanu oznakowania SPP oraz zgłaszania nieprawidłowości w tym zakresie do zarządu drogi.

  7. Kontrola prawidłowości działania parkometrów.Kontrolerzy SPP nie pobierają żadnych opłat i nie prowadzą sprzedaży biletów parkingowych i kart abonamentowych.

Rozdział 5: POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16

Wystawienie mandatu karnego za postój niezgodny z prawem przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej lub Policji, nie zwalnia z obowiązku opłaty za parkowanie w SPP.

§ 17

Pojazdy parkujące w SPP utrudniające ruch lub zagrażające bezpieczeństwu, będą usuwane na koszt właściciela pojazdu, zgodnie z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 18

 1. Do rozpatrywania wniosków reklamacyjnych właściwy jest Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich lub inny upoważniony przez niego pracownik ZDM w Koninie.

 2. Pisemny wniosek reklamacyjny należy złożyć w terminie siedmiu dni od daty zdarzenia w Biurze SPP.

 3. Wniosek reklamacyjny wniesiony po terminie podlega odrzuceniu.

 4. Czas rozpatrywania wniosku reklamacyjnego przez Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich wynosi trzydzieści dni.