Regulamin Strefy Płatnego Parkowania

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 857
Rady Miasta Konina
z dnia 28 grudnia 2022 roku

REGULAMIN
STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA W KONINIE

§ 1
.
Regulamin Strefy Płatnego Parkowania w Koninie, zwany dalej Regulaminem, określa
zasady organizacji i uiszczania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na
drogach publicznych miasta Konina, znajdujących się w granicach Strefy Płatnego
Parkowania.

§ 2
.
Użyte w Regulaminie określenia oraz skróty oznaczają:

1) SPP Strefa Płatnego Parkowania,

2) BSPP Biuro Strefy Płatnego Parkowania siedziba Zarządu Dróg Miejskich
w Koninie ul. Zakładowa 4,

3) kontroler SPP pracownik posiadający upoważnienie do kontroli wnoszenia
opłat za parkowanie w SPP,

4) bilet parkingowy dowód wniesienia opłaty za parkowanie w SPP,

5) abonament miesięczny ogólnodostępny dokument potwierdzający
wniesienie opłat za parkowanie pojazdu na określony czas, zawierający numer
ewidencyjny, nr rejestracyjny pojazdu i okres ważności,

6) abonament miesięczny ogólnodostępny dla posiadacza Konińskiej Karty
Mieszkańca dokument potwierdzający wniesienie opłat za parkowanie
pojazdu na określony czas, zawierający numer ewidencyjny, nr rejestracyjny
pojazdu i okres ważności,

7) abonament mieszkańca SPP dokument potwierdzający wniesienie opłat za
parkowanie pojazdu na określony czas (roczny lub półroczny) zawierający
numer ewidencyjny, nr rejestracyjny pojazdu, określoną ulicę i okres ważności,

8) abonament mieszkańca Konina posiadającego pojazd o napędzie
hybrydowym dokument zawierający numer ewidencyjny, nr rejestracyjny
pojazdu i okres ważności, uprawniający do parkowania w SPP bez wnoszenia
opłat parkingowych,

9) karta parkingowa dokument wydany przez właściwy organ administracji
osobom o obniżonej sprawności ruchowej,

10) koperta zastrzeżone stanowisko postojowe wyznaczone w celu korzystania
z niego na prawach wyłączności przez osobę, która wniosła z tego tytułu opłatę,

11) automat parkingowy (parkomat) urządzenie inkasująco rejestrujące,
wydające bilet parkingowy potwierdzający dokonanie opłaty za postój pojazdu
samochodowego, w tym taki który wymaga wpisania numeru rejestracyjnego
pojazdu.

12) wezwanie raport dokument wystawiany przez kontrolera SPP w czasie
dokonywania przez niego kontroli, stwierdzający nie wniesienie opłaty za
parkowanie, przekroczenie opłaconego czasu parkowania lub
udokumentowania prawa do zwolnienia z opłaty,

13) system płatności mobilnych system autoryzacji i rozliczeń zgodny z ustawą
z dnia 24 sierpnia 2001 roku o ostateczności rozrachunku w systemach
płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach
nadzoru nad tymi systemami (tekst jednolity. Dz. U. z 2022 r. poz. 1581),

14) Uchwała Uchwała Rady Miasta Konina w sprawie ustalenia Strefy Płatnego
Parkowania na terenie miasta Konina, wysokości stawek opłat za parkowanie
pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego
parkowania, wysokości opłat dodatkowych, sposobu ich pobierania oraz
organizacji.


Rozdział 1: PRZEPISY OGÓLNE

§ 3
.
1. Za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w SPP na
terenie Miasta Konina pobiera się opłaty w wysokości określonej w Uchwale
Rady Miasta Konina.

2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, pobiera się za parkowanie pojazdów
samochodowych na wyznaczonych drogach publicznych w miejscach do
parkowania znajdujących się w granicach SPP, w dni robocze, od poniedziałku
do piątku, w godzinach od 900 do 1700 z wyjątkiem Wielkiego Piątku (przed
Świętami Wielkanocnymi), piątku po Bożym Ciele, 2 maja, 24 grudnia (Wigilia)
oraz 31 grudnia (Sylwester).

§ 4.
1. Granice obszaru SPP określa Uchwała Rady Miasta Konina.

2. Granice wjazdu i wyjazdu oznakowane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (t. j. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 2311 ze zm).

§ 5
.
1. W SPP stosuje się następujące opłaty za parkowanie:

a. jednorazowe uiszczane niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu, poprzez
wykupienie biletu parkingowego w automacie parkingowym lub w inny
dostępny technicznie sposób zaproponowany przez zarządcę drogi,

b. abonamentowe uiszczane poprzez wykupienie karty abonamentowej,

c. system płatności mobilnych z zastosowaniem telefonu komórkowego,

d. zryczałtowane za prawo korzystania z koperty uiszczane poprzez
wykupienie abonamentu za zastrzeżone stanowisko postojowe kopertę
w Strefie Płatnego Parkowania.

2. Karty abonamentowe można wykupić wyłącznie w BSPP.

3. Postój pojazdów zaopatrzenia oraz taksówek w SPP w czasie jej funkcjonowania
jest odpłatny tak, jak postój innych pojazdów, z zastrzeżeniem § 7 pkt 4.

§ 6
.
Od opłat, o których mowa w § 3 zwolnione są pojazdy wymienione w art. 13 ust. 3 pkt
1 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U
z 2022 r., poz. 1693 ze zm.).

§ 7
.
Ustala się zerową stawkę za parkowanie dla:

1. oznakowanych pojazdów służb miejskich podczas wykonywania obowiązków
służbowych (pogotowia gazowego, energetycznego, ciepłowniczego, wodno
kanalizacyjnego, straży miejskiej, służb komunalnych),

2. pojazdów osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej,
posiadających uprawnienia do kierowania pojazdem samochodowym oraz
kartę parkingową,

3. pojazdów jednośladowych,
4. taksówek na wyznaczonych dla nich miejscach do postoju pomiędzy znakami
D19 i D20,

5. pojazdów publicznej komunikacji zbiorowej, zatrzymujących się na ustalonych
dla nich przystankach,

6. pojazdów o napędzie hybrydowym (dotyczy wyłącznie pojazdów posiadających
wykupiony abonament zgodnie z § 11).


Rozdział 2: REALIZACJA OPŁAT W SPP

§ 8
.
1. Obowiązkiem kierowcy pojazdu samochodowego parkującego w SPP jest
niezwłoczne po zaparkowaniu wniesienie opłaty za parkowanie.

2. Opłata za parkowanie pojazdów samochodowych obowiązuje w każdym
wyznaczonym miejscu do parkowania w SPP.

§ 9
.
1. Minimalna opłata w SPP wynosi 0,50 zł.

2. Wykupienie biletu parkingowego w automacie parkingowym następuje przy
użyciu monet o nominale 5 zł, 2 zł, 1 zł, 50 gr, 20 gr i 10 gr. Opłacenie czasu
parkowania, z zastrzeżeniem ust. 1, następuje proporcjonalnie do wartości
użytej monety lub monet.

3. Wykupienie biletu przez telefon komórkowy zgodnie z regulaminem operatora
płatności mobilnych.

4. Bilet parkingowy, abonament miesięczny lub dokument uprawniający do
parkowania bez uiszczenia opłaty, powinny być włożone wewnątrz pojazdu za
przednią szybą w sposób widoczny, umożliwiający swobodne czytanie treści
i stwierdzenie ich ważności.

5. W przypadku uszkodzenia najbliższego automatu parkingowego, należy
niezwłocznie wykupić bilet parkingowy w innym najbliższym automacie
parkingowym.

6. Niepełne wykorzystanie biletu parkingowego nie uprawnia do żądania zwrotu
wniesionej opłaty.

7. W ramach wniesionej opłaty można zmieniać miejsce parkowania w SPP.

8. Abonament miesięczny ogólnodostępny może być wykupiony po
przedstawieniu ważnego dowodu rejestracyjnego pojazdu.

9. Brak telefonu komórkowego nie zwalnia z obowiązku wniesienia opłaty.
W takim przypadku opłata winna być wniesiona przez zakupienie i wyłożenie
ważnego biletu kontrolnego z wyznaczonym czasem ważności.

10. W przypadku przystosowanych do tego parkomatów konieczne jest
wprowadzenie dodatkowo numeru rejestracyjnego pojazdu.

§ 10
.
1. Abonamenty miesięczne, ważne są w godzinach funkcjonowania SPP.

2. W celu uzyskania abonamentu miesięcznego ogólnodostępnego dla
posiadacza Konińskiej Karty Mieszkańca należy przedstawić w Biurze SPP:

a) Konińską Kartę Mieszkańca”,

b) dowód rejestracyjny pojazdu samochodowego,

c) dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdem w przypadku,
gdy wnioskodawca nie jest jego właścicielem.

3. Abonament miesięczny ogólnodostępny dla posiadacza „Konińskiej Karty
Mieszkańca” przysługuje „na jeden samochód” członka rodziny.

4. Posiadanie abonamentu miesięcznego nie upoważnia do zastrzegania stałego
miejsca parkowania i nie stanowi podstawy do roszczeń w przypadku braku
wolnych miejsc parkingowych.

5. W przypadku utraty abonamentu nie wydaje się duplikatów, jak i nie zwraca się
kosztów za czas jego niewykorzystania.

6. Abonament mieszkańca SPP „na jeden samochód” mogą uzyskać osoby
fizyczne zameldowane w lokalach usytuowanych przy ulicach objętych SPP,
będące właścicielem pojazdu samochodowego o masie całkowitej do 3,5 tony.

7. Dokumentem uprawniającym do nabycia abonamentu mieszkańca SPP jest
dowód rejestracyjny pojazdu, w którym osoba wykupująca abonament
wskazana jest jako właściciel lub współwłaściciel pojazdu oraz dowód osobisty
właściciela pojazdu ze stałym zameldowaniem lub zaświadczeniem
o tymczasowym zameldowaniu przy ulicy objętej pobieraniem SPP. Jako
właściciela pojazdu uznaje się także osoby będące użytkownikiem pojazdu na
podstawie umowy leasingu, użyczenia lub sprzedaży na raty, zawartej
z bankiem lub firmą leasingową.

8. Abonament mieszkańca wydaje się na określony jeden pojazd i na określoną
ulicę w SPP, w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zamieszkania.

9. Postój samochodu w innym miejscu niż wskazany na abonamencie traktowany
będzie jako postój nieopłacony.

10. Na okres budowy dworca PKP w Koninie zezwala się na postój pojazdu, którego
właściciel wykupił abonament mieszkańca SPP na ul. Energetyka do postoju
pojazdu na terenie SPP na ul. Dworcowej.

11. Posiadanie abonamentu mieszkańca SPP nie upoważnia do zastrzegania
stałego miejsca parkowania i nie stanowi podstawy do roszczeń w przypadku
braku wolnych miejsc parkingowych.

§ 11
.
1. W celu uzyskania abonamentu dla mieszkańca Konina posiadającego pojazd
o napędzie hybrydowym należy przedstawić w Biurze SPP:

a) dowód rejestracyjny pojazdu samochodowego wraz ze świadectwem
homologacji albo zaświadczeniem producenta (importera) potwierdzającym
hybrydowy napęd pojazdu,

b) dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdem w przypadku,
gdy wnioskodawca nie jest jego właścicielem,

c) dokument potwierdzający stałe lub czasowe miejsce zamieszkania na terenie
miasta Konina.

2. W przypadku utraty abonamentu nie wydaje się duplikatów.

§ 12
.
1. Prawo do korzystania z zastrzeżonego stanowiska postojowego (koperty)
przysługuje parkującemu, na podstawie umowy zawartej w tym celu z zarządcą
drogi, określającej czas i warunki korzystania z koperty, po uprzednim
uiszczeniu wymaganej opłaty w biurze SPP.

2. Abonament wydany dla osoby fizycznej lub podmiotu gospodarczego, o których
mowa w ust. 1, ważny jest wyłącznie na określonej kopercie, w okresie ważności
abonamentu.

3. Liczba kopert jest limitowana i nie może przekroczyć 5 % liczby miejsc
postojowych na danej ulicy w stosunku do ogólnej liczby wyznaczonych tam
miejsc parkingowych.

O przyznaniu decyduje kolejność zgłoszeń.
4. Oznakowanie koperty, jak i jej likwidację wykonuje w imieniu zarządcy drogi
Zarząd Dróg Miejskich w Koninie.

5. Utrata ważności abonamentu wydanego na określoną kopertę, następuje:

a. z upływem terminu, na który został wydany,

b. z powodu rezygnacji wnioskodawcy z użytkowania koperty,

c. w wyniku jego cofnięcia przez zarząd drogi, spowodowanego
stwierdzeniem wykorzystywania zastrzeżonego miejsca postoju na cele
inne niż parkowanie pojazdu samochodowego np. prowadzenie
działalności handlowej lub reklamowej,

d. w wyniku jego cofnięcia, spowodowanego przyczynami innymi
np. wzrostem zagrożenia bezpieczeństwa ruchu, zmianą granicy SPP itp.

6. Zajęcie koperty przez inne pojazdy samochodowe innych osób niż uprawnione,
nie upoważnia do roszczeń z tego tytułu w stosunku do zarządu drogi Zarząd
Dróg Miejskich w Koninie.


Rozdział 3: PARKOWANIE BEZ WNIESIENIA OPŁATY

§ 13
.
1. Za parkowanie w SPP bez wniesienia opłaty, udokumentowane wezwaniem
raportem, pobiera się opłaty dodatkowe w wysokościach określonych
w Załączniku Nr 1 do Uchwały.

2. Przez parkowanie w SPP bez wniesienia opłaty rozumie się:

a. nie wniesienie opłat za parkowanie, zgodnie z zasadami określonymi
w Rozdziale II niniejszego regulaminu,

b. parkowanie ponad czas opłacony.

3. Opłatę dodatkową należy wpłacać w kasie lub na rachunek bankowy Zarządu
Dróg Miejskich w Koninie.

4. Opłata dodatkowa podlega przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym
w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

§ 14
.
Opłata dodatkowa podlega anulowaniu w przypadku:

1. Okazania w Biurze SPP lub przekazania pocztą (emailem) biletu zakupionego
w parkomacie w czasie nieprzekraczającym 10 minut od czasu określonego na
wezwaniuraporcie o parkowaniu bez opłaty.

2. Okazania ważnego abonamentu miesięcznego ogólnodostępnego, abonamentu
miesięcznego ogólnodostępnego dla posiadacza „Konińskiej Karty Mieszkańca”,
abonamentu mieszkańca SPP, abonamentu dla mieszkańca Konina
posiadającego pojazd o napędzie hybrydowym w BSPP.

3. Okazania ważnej karty parkingowej, w sytuacji parkowania pojazdu będącego
własnością uprawnionego w BSPP.

4. Potwierdzenia przez kontrolera awarii parkomatu: opłatę anuluje upoważniony
pracownik Biura SPP uwzględniając pisemną lub osobistą reklamację
wystawionego wezwania raportu.


Rozdział 4: KONTROLA CZASU POSTOJU POJAZDÓW

§ 15
.
1. Kontrolę w zakresie przestrzegania Regulaminu, prowadzą kontrolerzy SPP.

2. Do obowiązków kontrolerów SPP należy kontrola parkujących w strefie
pojazdów, a w szczególności:

1) kontrolowanie wnoszenia opłat za parkowanie pojazdów,

2) sprawdzanie ważności biletów parkingowych,

3) sprawdzanie ważności abonamentu lub karty parkingowej,

4) wypisywanie w terenie wezwań raportów do uiszczenia opłaty dodatkowej
za parkowanie bez wniesienia opłaty lub przekroczenia czasu opłaconego
parkowania i umieszczanie ich za wycieraczką pojazdu samochodowego,
oraz sporządzenie dokumentacji fotograficznej nieopłaconych postojów
pojazdów w SPP,

5) zgłaszanie do BSPP wszelkich nieprawidłowości związanych z parkowaniem
pojazdów oraz zajmowaniem pasa drogowego,

6) kontrola stanu oznakowania SPP oraz zgłaszania nieprawidłowości w tym
zakresie do zarządu drogi,

7) kontrola prawidłowości działania parkometrów.

3. Kontrolerzy SPP nie pobierają żadnych opłat i nie prowadzą sprzedaży biletów
parkingowych i kart abonamentowych.

Rozdział 5: POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 16
.
Wystawienie mandatu karnego za postój niezgodny z prawem przez funkcjonariuszy
Straży Miejskiej lub Policji, nie zwalnia z obowiązku opłaty za parkowanie w SPP.

§ 17
.
Pojazdy parkujące w SPP utrudniające ruch lub zagrażające bezpieczeństwu, będą
usuwane na koszt właściciela pojazdu, zgodnie z powszechnie obowiązującymi w tym
zakresie przepisami.

§ 18
.
1. Do rozpatrywania wniosków reklamacyjnych właściwy jest Dyrektor Zarządu
Dróg Miejskich lub inny upoważniony przez niego pracownik ZDM w Koninie.

2. Pisemny wniosek reklamacyjny należy złożyć w terminie siedmiu dni od daty
zdarzenia w Biurze SPP.

3. Wniosek reklamacyjny wniesiony po terminie podlega odrzuceniu.

4. Czas rozpatrywania wniosku reklamacyjnego przez Dyrektora Zarządu Dróg
Miejskich wynosi trzydzieści dni.


Przewodniczący

Rady Miasta Konina

// Tadeusz Wojdyński