Inne

INFORMACJE DODATKOWE:


Podstawowe definicje oraz użyte zwroty:

Dostawca usług – Miasto Konin (Zarząd Dróg Miejskich w Koninie, ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin);

Odbiorca usług – podmiot korzystający z usług w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne na terenie Miasta Konina odprowadzający wody opadowe i roztopowe do sieci zarówno za pośrednictwem przyłącza do kanalizacji deszczowej jak i w wyniku spływów powierzchniowych wód opadowych i roztopowych z nieruchomości;

Przyłącze kanalizacji deszczowej – odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacji deszczowej, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej;

Wody opadowe i roztopowe – wody będące skutkiem opadów atmosferycznych.

Jak rozumieć pojęcie ,,otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej” ?

Przez systemy kanalizacji deszczowej należy rozumieć zespół urządzeń służących do zbierania i odprowadzania wód opadowych oraz roztopowych z danego terenu. W skład tych urządzeń wchodzą m.in.: studzienki wpustowe oraz studnie zbiorcze, przykanaliki i kolektory deszczowe, kanały otwarte lub rowy, przepompownie jak i sztuczne bądź naturalne zbiorniki retencyjne oraz urządzenia podczyszczające takie jak osadniki i separatory. Systemy te zakończone są wylotami, najczęściej do wód lub do ziemi.

Podział na zamknięte i otwarte systemy kanalizacji wynika z tego, że przy systemach zamkniętych wody opadowe i roztopowe odprowadzane są szczelnymi rurociągami – w głównej mierze podziemnymi, a z kolei systemy otwarte to zwykle sztucznie wykonane koryta, pod postacią odkrytych kanałów lub rowów.

Jak rozumieć pojęcie “powierzchnia biologicznie czynna”?

Pod pojęciem “powierzchnia biologicznie czynna” należy rozumieć teren o nawierzchni przygotowanej tak, aby zapewnić naturalną wegetację roślin i magazynowanie wód opadowych.

Wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie do terenów biologicznie czynnych wlicza się: teren z nawierzchnią ziemną urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację, 50% powierzchni tarasów i stropodachów, jeśli są one urządzone jako stałe trawniki lub kwietniki z taką nawierzchnią, przy czym ich powierzchnia nie może być mniejsza niż 10 m2, wody powierzchniowe.

Czy: opłata za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne na terenie Miasta Konina – to to samo co: opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej ?

Nie to nie to samo.

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej to program Rządowy, nakładający przy okazji nowelizacji ustawy Prawo Wodne opłaty na właścicielach  nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2, znajdujących się na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej, na których zmniejszono naturalną retencji terenową na skutek wyłączenia więcej niż 70% powierzchni tych nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnych (np. poprzez budowę domu, podjazdów czy też chodników z kostki brukowej tj. obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem).

Opłata, którą z dniem 01 lipca 2021 r. pobierać będzie Zarząd Dróg Miejskich w Koninie dotyczy wszelkich podmiotów (osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) władających nieruchomościami, z terenów których następuje spływ wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej, zarówno za pośrednictwem przyłącza jak i w wyniku spływów powierzchniowych. Opłacie nie podlegają powierzchnie, z których wody opadowe lub roztopowe są zagospodarowane na terenie nieruchomości i nie zostają wprowadzone do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.


Wszelkich informacji dodatkowych można uzyskać pod nr telefonu: 63 240 24 63 oraz 63 240 24 55, lub kierując zapytanie bezpośrednio na e-mail: deszczowka@zdm-konin.pl