Opłaty

UWAGA:

Z dniem 1 lipca 2022 roku na czas nieokreślony, zawiesza się na terenie Miasta Konina pobieranie opłat za usługi komunalne polegające na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do systemu kanalizacji deszczowej pozostającej w posiadaniu Zarządu Dróg Miejskich w Koninie.


OPŁATY ZA ODPROWADZANIE WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH

Na podstawie wprowadzonych przepisów, świadczenie przedmiotowej usługi od dnia w wyżej wskazanym terminie, wymaga zawarcia umowy z Zarządem Dróg Miejskich w Koninie.

W związku z powyższym Zarząd Dróg Miejskich w Koninie prosi osoby – właścicieli, użytkowników nieruchomości, z których wody opadowe i roztopowe odprowadzane są do miejskich systemów kanalizacji deszczowej, do składania oświadczeń z danymi do zawarcia umowy na świadczenie usługi odprowadzania wód opadowych i roztopowych.

Oświadczenia można złożyć pocztą tradycyjną na adres Zarządu Dróg Miejskich w Koninie ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin lub elektronicznie na adres e-mail:deszczowka@zdm-konin.pl, bądź też osobiście w siedzibie tut. ZDM.

Rozliczanie usługi prowadzone będzie na podstawie wysokości stawek opłaty oraz ilości odprowadzanych wód.

Stawka opłaty za świadczenie usługi w roku 2022 wynosi 4,00 zł netto rocznie za 1m3 wód opadowych i roztopowych odprowadzonych do systemu kanalizacji deszczowej. Do stawki opłaty doliczony zostanie podatek od towarów i usług (VAT = 8%).

Wielkość opadów atmosferycznych jaką przyjęto do naliczenia opłaty za okres rozliczeniowy wyrażona w m3 na m2 powierzchni wynosi 0,5514 [m3/m2] (wg średniej sumy rocznych opadów dla miasta Konina z lat 2010-2019 zgodnie z danymi Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego = 551,4 mm)

Opłacie nie podlegają powierzchnie, z których wody opadowe lub roztopowe są zagospodarowane na terenie nieruchomości i nie zostają wprowadzone do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.

Ze szczegółowymi zasadami i warunkami odprowadzania wód opadowych i roztopowych na terenie Miasta Konina oraz prawami i obowiązkami Dostawcy i Odbiorców usług, w tym ze sposobem rozliczeń i wysokościami stawek za świadczoną usługę można zapoznać się w podanych poniżej aktach prawa miejscowego:

 

W Y J A Ś N I E N I A:


Przyczyny wprowadzenia opłaty:

Konieczność wprowadzenia opłaty wynika ze znaczących zmian normatywnych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa regulujących problematykę zagospodarowania wód opadowych i roztopowych, które miały miejsce w ostatnich latach i w istotny sposób wpłynęły na wzrost kosztów ponoszonych przez ZDM na utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej.

Przede wszystkim, w wyniku wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne wody opadowe i roztopowe zostały wyłączone z zakresu pojęcia ścieków, co z kolei spowodowało, że kwestia opłat za ich odprowadzanie nie może być obecnie regulowana za pomocą taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Po drugie zaś, przepisy Prawa Wodnego wprowadziły nowego rodzaju instrument finansowy w postaci opłaty za odprowadzanie do wód, wód opadowych i roztopowych, którą zobowiązani są ponosić operatorzy kanalizacji deszczowej za wody opadowe i roztopowe trafiające z sieci do wód. Co więcej opłata ta, od 1 stycznia 2018 r. nie ogranicza się tylko do wód pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych, a dotyczy wszystkich wód opadowych i roztopowych zasilających sieć kanalizacyjną, które są następnie odprowadzane do wód.

Ponadto Zarząd Dróg Miejskich w związku z zarządzaniem siecią kanalizacji deszczowej ponosi także istotne koszty związane z koniecznością jej utrzymania w stanie niepogorszonym poprzez zapewnienie jej regularnego oczyszczania, konserwacji, rozbudowy oraz napraw występujących usterek.

Biorąc pod uwagę wszystkie ww. okoliczności koszty utrzymania sieci kanalizacji deszczowej oraz opłaty za usługi wodne związane z wodami opadowymi i roztopowymi ponoszone przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie po wejściu w życie Prawa Wodnego uległy znacznemu wzrostowi. Fakt ten wymusza zaś wprowadzenie opłat za świadczone usługi od podmiotów odprowadzających wody opadowe i roztopowe do sieci kanalizacji deszczowej zarządzanej przez ZDM. Obecnie bowiem na finansowanie tej aktywności przeznaczane są środki pochodzące z budżetu miasta, co w praktyce prowadzi do sytuacji, w której koszty funkcjonowania systemu kanalizacji deszczowej są de facto finansowane przez tych mieszkańców (podatników), którzy nie są w ogóle do sieci kanalizacji deszczowej przyłączeni jak i tych którzy zagospodarowują wodę deszczową we własnym zakresie.


Proponowane rodzaje zniżek opłaty:

System poboru opłat przewiduje także wprowadzenie ulg dla podmiotów, które posiadają na nieruchomości, z której odprowadzane są wody opadowe i roztopowe urządzenia do retencjonowania wody lub też zapewniają funkcjonowanie na danej nieruchomości powierzchni biologicznie czynnej oraz drzew. Wprowadzanie ulg w proponowanej formie ma na celu promowanie retencjonowania i zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w granicach danej nieruchomości oraz podejmowanie działań proekologicznych takich jak utrzymywanie powierzchni biologicznie czynnych oraz dokonywanie nasadzeń drzew.

Rodzaje zniżek:

Stawka opłaty podlega obniżeniu o:

 • 5% w przypadku funkcjonowania na danej nieruchomości urządzeń do retencjonowania wody pozwalających na zatrzymanie lub zgromadzenie powyżej 0,5% odpływu rocznego;
 • 10% w przypadku funkcjonowania na danej nieruchomości urządzeń do retencjonowania wody pozwalających na zatrzymanie lub zgromadzenie powyżej 1% odpływu rocznego;
 • 15% w przypadku funkcjonowania na danej nieruchomości urządzeń do retencjonowania wody pozwalających na zatrzymanie lub zgromadzenie powyżej 2% odpływu rocznego;
 • 20% w przypadku funkcjonowania na danej nieruchomości urządzeń do retencjonowania wody pozwalających na zatrzymanie lub zgromadzenie powyżej 3% odpływu rocznego;

Poza ulgami wymienionymi powyżej stawka opłaty podlega obniżeniu także o:

 • 5% w przypadku funkcjonowania na danej nieruchomości powierzchni biologicznie czynnej obejmującej co najmniej 20% powierzchni nieruchomości;
 • 10% w przypadku funkcjonowania na danej nieruchomości powierzchni biologicznie czynnej obejmującej co najmniej 40% powierzchni nieruchomości;
 • 15% w przypadku funkcjonowania na danej nieruchomości powierzchni biologicznie czynnej obejmującej co najmniej 60% powierzchni nieruchomości;
 • 20% w przypadku funkcjonowania na danej nieruchomości powierzchni biologicznie czynnej obejmującej co najmniej 80% powierzchni nieruchomości;
 • 10% za zlokalizowane na nieruchomości minimum jedno drzewo, którego obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm przekracza 100 cm przypadające na każde 800 m2 powierzchni nieruchomości.

Ulgi, o których mowa powyżej podlegają sumowaniu.

Odbiorcy usług, którzy chcą skorzystać z ulg zobowiązani są do dostarczenia ZDM dokumentów potwierdzający uprawnienia do skorzystania z ulg lub zwolnień wraz z wnioskiem o zawarcie umowy lub co najmniej 30 dni przed końcem danego okresu rozliczeniowego, za który naliczana jest opłata.


Przykład naliczenia opłaty:

Poniżej opracowano przykład naliczenia opłaty dla domu jednorodzinnego, znajdującego się na działce o powierzchni 600 m2, z którego wody opadowe częściowo odprowadzane są do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, a częściowo są zagospodarowane na terenie posesji.

W przypadku nieposiadania przez danego Odbiorcę usług certyfikowanego urządzenia pomiarowego, ilość wód opadowych i roztopowych odprowadzonych przez Odbiorcę usług do sieci kanalizacji deszczowej w danym okresie rozliczeniowym ustala się zgodnie z następującą metodologią:

I = Pow. x Opad x Współ. spływu

gdzie:

 • I – ilość odprowadzonych wód opadowych lub roztopowych w m3,
 • Pow. – wielkość powierzchni, z której odprowadzane są wody opadowe i roztopowe w m2,
 • Opad – wielkość opadów atmosferycznych za okres rozliczeniowy wyrażona w m3 na m2 powierzchni 0,5514 [m3/m2] (wg średniej sumy rocznych opadów z lat 2010-2019 zgodnie z danymi Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego = 551,4 mm)
 • Współ. spływu – współczynniki spływu, charakterystyczne dla danej powierzchni, określone w poniższej tabeli (zgodnie z załącznikiem do Regulaminu).

Wartości współczynników spływu dla poszczególnych rodzajów powierzchni

Lp.

Rodzaj powierzchni

Wartość współczynnika spływu

1

Dachy

0,90

2

Nawierzchnie asfaltowe

0,90

3

Nawierzchnie betonowe

0,85

4

Kostka betonowa lub granitowa

0,70

5

Płyty chodnikowe

0,60

6

Nawierzchnie utwardzone – ażurowe

0,50

7

Nawierzchnie żwirowe

0,20

OPIS:

Opracowany przykład naliczenia opłaty obejmuje działkę o powierzchni 600 m2, na której znajduje się dom jednorodzinny. Wody opadowe i roztopowe z terenów rozpatrywanej nieruchomości częściowo odprowadzane są do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, a częściowo są zagospodarowane na terenie posesji.

Powierzchnie objęte opłatami (z których następuje spływ do kanalizacji deszczowej) to część dachu (200 m2) oraz całość podjazdu (180 m2) wykonanego z kostki betonowej, natomiast pozostała część nieruchomości to tereny nieobjęte opłatami tj. część dachu (90 m2), z którego wody opadowe odprowadzane są powierzchniowo na teren zielony (biologicznie czynny, z założenia nie objęty opłatami) o powierzchni 130 m2. Dodatkowo na terenie nieruchomości znajduje się również drzewo, którego obwód pnia zmierzony na wysokości 130 cm przekracza 100 cm.

OBLICZENIA:

Powierzchnia całkowita nieruchomości (działki):

 •      600 m2 w tym:

               Dach (powierzchnia całkowita): 290 m2

               Podjazd z kostki betonowej: 180 m2

               Teren zielony (powierzchnia biologicznie czynna): 130 m2

Powierzchnie, z których nie następuje spływ do kanalizacji deszczowej (nieobjęte opłatami)

 •      Część dachu: 90 m, z którego wody opadowe trafiają na teren zielony
 •      Teren zielony (powierzchnia biologicznie czynna): 130 m2

Powierzchnie, z których następuje spływ do kanalizacji deszczowej:

 •      Część dachu: 200 m2
 •      Podjazd z kostki betonowej: 180 m2

Obliczenie ilości wód opadowych i roztopowych z dachu:

I = Pow.  x  Opad  x  Współ. Spływu

I = (Pow.dachu) 200 m2  x  (Opad) 0,5514 m3/m2  x  (Współ. Spływu dla dachu) 0,90

I = 99,25 m3

Obliczenie Ilości wód opadowych i roztopowych z podjazdu wykonanego z kostki betonowej:

I = Pow.  x  Opad  x  Współ. Spływu

I = (Pow.kostki) 180 mx (Opad) 0,5514 m3/m2 x (Współ. Spływu dla kostki betonowej) 0,70

I = 69,48 m3

Razem ilość wód opadowych i roztopowych z dachu i kostki betonowej = 165,73 m3 – rocznie

Obliczenie przysługujących zniżek:

 • Zainstalowane urządzenia do retencjonowania wód opadowych: brak – BRAK ZNIŻKI
 • Powierzchnia biologicznie czynna = 130 m2, co stanowi 21,67 % powierzchni całkowitej nieruchomości – PRZYSŁUGUJĄCA ZNIŻKA 5% 
 • Istniejące na terenie nieruchomości drzewo, którego obwód pnia zmierzony na wysokości 130 cm przekracza 100 cm – PRZYSŁUGUJĄCA ZNIŻKA 10% 

Ulgi, o których mowa powyżej podlegają sumowaniu = RAZEM 15%

Obliczenie należności z tytułu świadczonej usługi odprowadzania wód opadowych i roztopowych:

Wysokość opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych ustala się poprzez obliczenie iloczynu ilości wód opadowych i roztopowych odprowadzonych przez Odbiorcę usług do sieci kanalizacji deszczowej oraz stawki opłaty.

Stawka opłaty za świadczenie usługi w roku 2022 wynosi 4,00 zł netto rocznie za 1m3 wód opadowych i roztopowych odprowadzonych do systemu kanalizacji deszczowej. 

Wysokość opłaty  =  ilość odprowadzonych wód opadowych lub roztopowych  x  stawka opłaty

– ilość odprowadzonych wód opadowych = 165,73 m3

– stawka opłaty = 4,00 zł (po uwzględnieniu 15% zniżki 3,40 zł)

Wysokość opłaty  =  165,73 m3  x  3,40 zł netto

– do stawki opłaty doliczony zostanie podatek od towarów i usług VAT = 8%

Wysokość opłaty  =  563,48 zł netto  +  8% VAT (45,08 zł)  =  608,56 zł brutto


Wszelkich informacji dodatkowych można uzyskać pod nr telefonu: 63 240 24 63 oraz 63 240 24 55, lub kierując zapytanie bezpośrednio na e-mail: deszczowka@zdm-konin.pl