Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie

Umowa nr POIS.04.02.00-00-0005/16-00

Projekt w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Oś priorytetowa IV: Infrastruktura drogowa dla miast

Działanie 4.2: zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego.

Projekt będzie realizowany we wschodniej części województwa wielkopolskiego, na obszarze Miasta Konin. Przedsięwzięcie dotyczy skrzyżowania drogi krajowej nr 92 (ul. Warszawska, ul. Kolska) z drogą krajową nr 72 (ul. Europejska).

Głównym celem projektu jest poprawa stopnia przepustowości i bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie miasta Konina poprzez przebudowę skrzyżowania ul. Warszawskiej
z ul. Kolską.

Niniejszy cel zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych, zdefiniowanych jako:

 • poprawa płynności ruchu drogowego i zmniejszenie wypadkowości poprzez likwidację sygnalizacji świetlnej, budowę dwóch niezależnych wiaduktów w ciągu ul. Europejskiej nad ul. Kolską oraz budowę ronda turbinowego, do którego doprowadzony będzie ruch
  z ul. Europejskiej poprzez wiadukt nad ul. Kolską.
 • zwiększenie drożności przejazdu poprzez budowę dodatkowych pasów ruchu
  z ul. Europejskiej w ul. Kolską w kierunku Koła oraz z ul. Europejskiej w ul. Warszawską
  w kierunku Poznania.
 • wzrost bezpieczeństwa ruchu pieszo-rowerowego poprzez przebudowę zatok autobusowych oraz budowę ciągu pieszo-rowerowego i chodników wraz przejściami dla pieszych
  i przejazdami dla rowerzystów.
 • polepszenie funkcjonalności użytkowej skrzyżowania poprzez przebudowę jego układu drogowego i dróg obsługowych.

Realizacja inwestycji będzie równoznaczna z przeprowadzeniem następujących działań inwestycyjnych:

 • likwidacji istniejącej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu,
 • budowy dwóch niezależnych wiaduktów w ciągu ul. Europejskiej nad ul. Kolską, osobno dla każdego kierunku ruchu z dwoma pasami ruchu 2 x 3,5 m, przystosowanych do przyszłościowej rozbudowy ul. Kolskiej do układu dwujezdniowego,
 • budowy ronda turbinowego czterowlotowego w rejonie istniejącej stacji paliw, do którego doprowadzony będzie ruch z ul. Europejskiej poprzez wiadukt nad ul. Kolską,
 • budowy dodatkowego pasa prowadzącego ruch z ul. Europejskiej w ul. Kolską w kierunku Koła, z ominięciem wjazdu na wiadukt i rondo,
 • budowy dodatkowego pasa prowadzącego ruch z ul. Europejskiej w ul. Warszawską
  w kierunku Poznania, z ominięciem wjazdu na rondo,
 • przebudowy istniejących zatok autobusowych w rejonie skrzyżowania wraz ze zmianą lokalizacji zatoki znajdującej się aktualnie w ul. Kolskiej w rejonie końca opracowania pod projektowany wiadukt,
 • budowy dróg obsługowych umożliwiających dojazd do posesji wzdłuż ul. Kolskiej po wschodniej stronie skrzyżowania, łączących również ulice dochodzące aktualnie do
  ul. Kolskiej,
 • budowy ciągu dróg rowerowych (bitumicznych) oraz chodników powiązanych
  z istniejącymi ciągami pieszo-rowerowymi wraz z przejściami dla pieszych i przejazdami dla rowerzystów,
 • przebudowy układu drogowego istniejącej stacji paliw polegającej na wykonaniu dodatkowych miejsc postojowych i zmianie organizacji ruchu w związku z likwidacją bezpośredniego wyjazdu na ul. Warszawską.

Całkowity koszt projektu wynosi: 37 907 107,21 PLN

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 37 380 080,70 PLN

Wysokość dofinansowania UE wynosi: 31 773 068,59 PLN

Okres realizacji: od 2017 r. do 2019 r.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz 922) informujemy, że administratorem danych osobowych jest Minister Rozwoju i Finansów z siedzibą w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5

Beneficjent informuje, że dla ww. projektu funkcjonuje mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych tj. opracowane przez IZ narzędzie informatyczne w postaci:

 1. Specjalnego adresu e-mail: naduzycia.pois@mr.gov.pl
 2. Dedykowanego dla POIiŚ formularza internetowego e-Nieprawidłowości www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci