Przyłączenie do sieci

Poniżej opisano w kolejnych etapach procedurę przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji deszczowej będącej w posiadaniu Zarządu Dróg Miejskich w Koninie (Dostawcy usługi w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne na terenie Miasta Konina)


1. ETAP – Złożenie wniosku o określenie warunków technicznych do projektowania przyłącza do sieci kanalizacji deszczowej.

W przypadku występowania z wnioskiem na podłączenie nieruchomości do miejskich urządzeń kanalizacji deszczowej będących we władaniu Zarządu Dróg Miejskich w Koninie, wnioskodawca musi wypełnić i dostarczyć do siedziby tut. jednostki wniosek (ZDM-1) o określenie warunków technicznych do projektowania przyłącza do sieci kanalizacji deszczowej.

Wniosek o określenie warunków przyłączenia składany przez podmiot ubiegający się o przyłączenie nieruchomości do sieci zawiera co najmniej:

 • imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz jego dane kontaktowe, w szczególności adres do korespondencji;
 • datę i podpis wnioskodawcy;
 • określenie rodzaju instalacji i urządzeń służących do odbioru usług;
 • dane niezbędne do identyfikacji nieruchomości, która ma zostać przyłączona do sieci, w szczególności jej adres, numer ewidencyjny oraz rodzaj posadowionego na niej obiektu budowlanego;
 • dane niezbędne do ustalenia przewidywanej ilości wód opadowych i roztopowych odprowadzanych z nieruchomości takie jak m.in. informacje o powierzchni nieruchomości, rodzaju występujących na niej nawierzchni oraz wyposażenia nieruchomości w urządzenia do retencjonowania wody.

Do wniosku należy dołączyć:

 • dokumenty określające stan prawny nieruchomości, której dotyczy wniosek;
 • dwa egzemplarze mapy zasadniczej lub mapy do celów projektowych terenu, nie starsze niż sześć miesięcy od daty wydania z zaznaczoną lokalizacją obiektu budowlanego względem istniejącej sieci kanalizacji deszczowej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu;
 • w przypadku, gdy wniosek składany jest przez osobę prawną, dokument wskazujący na sposób reprezentacji danego podmiotu.

Wniosek wraz z załącznikami złożyć można:

 • osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich w Koninie ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin lub przesłać listownie na adres tut. ZDM.

Termin i sposób załatwienia wniosku:

 • rozpatrzenie i załatwienie wniosku następuje w terminie 30 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów;

 • po złożeniu przez wnioskodawcę prawidłowo wypełnionego wniosku, pracownik odpowiedzialny za opracowanie i wydanie warunków, ocenia czy spełnione są warunki techniczne, umożliwiające przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji deszczowej będącej w posiadaniu Dostawcy.

 • w przypadku ustalenia przez Dostawcę, że w odniesieniu do nieruchomości objętej wnioskiem spełnione są warunki techniczne, umożliwiające przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji deszczowej, Dostawca wydaje warunki przyłączenia określające co najmniej:

 • miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji deszczowej;

 • maksymalną ilość wód opadowych i roztopowych odprowadzanych z nieruchomości;

W przypadku stwierdzenia przez Dostawcę, że brak jest technicznych możliwości przyłączenia nieruchomości objętej wnioskiem do sieci kanalizacji deszczowej lub przyłączenie nowego Odbiorcy usług spowodowałoby pogorszenie się warunków technicznych usług do tego stopnia, że nie zostałby zachowany minimalny poziom usług, a w szczególności, zabrakłoby wymaganych zdolności produkcyjnych i dostawczych urządzeń kanalizacji deszczowej, Dostawca informuje o tym fakcie podmiot ubiegający się o przyłączenie nieruchomości do sieci, wskazując powody, które uniemożliwiają przyłączenie.

Okres ważności wydanych warunków: 3 lata

W przypadku lokalizacji przyłącza w pasie drogowym, Odbiorca usługi zobowiązany jest uzyskać w tut. ZDM decyzję lokalizacyjną na umieszczenie przyłącza w pasie drogowym.

2. ETAP – Złożenie i uzgodnienie opracowanej dokumentacji budowy przyłącza

Wydane przez Dostawcę warunki przyłączenia są podstawą wykonania przez podmiot ubiegający się o przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji deszczowej dokumentacji projektowej.

Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia z Dostawcą.

Dostawca uzgadnia dokumentację projektową w terminie maksymalnie 30 dni od daty jej dostarczenia przez podmiot ubiegający się o przyłączenie nieruchomości do sieci.

3. ETAP – budowa przyłącza kanalizacji deszczowej

Przed przystąpieniem do budowy przyłącza kanalizacji deszczowej podmiot ubiegający się o przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji deszczowej zawiadamia Dostawcę o gotowości do wykonania robót i uzgadnia z nim termin ich wykonania.

Wszelkie elementy przyłącza kanalizacji deszczowej ulegające choćby częściowemu zasypaniu należy zgłaszać do odbioru przed ich zasypaniem.

Określone w warunkach przyłączenia próby i odbiory częściowe oraz odbiór końcowy są przeprowadzane na podstawie pisemnego zgłoszenia podmiotu ubiegającego się o przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji deszczowej przy udziale tego podmiotu oraz Dostawcy lub ich upoważnionych przedstawicieli.

W przypadku wykonywania prac związanych z budową przyłącza w pasie drogowym, uzyskać należy w tut. ZDM zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na czas wykonywania prac.

4. ETAP – Zgłoszenie przyłącza kanalizacji deszczowej do odbioru:

W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza kanalizacji deszczowej na terenie budowy Dostawca dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności przepisami techniczno-budowlanymi, warunkami przyłączenia do sieci wydanymi przez Dostawcę oraz z dokumentacją projektową, która została uzgodniona z Dostawcą.

Potwierdzenie zakończenia budowy przyłącza kanalizacji deszczowej stanowi kompletny protokół końcowy odbioru przyłącza,

Odbiór końcowy jest przeprowadzany na podstawie pisemnego zgłoszenia podmiotu ubiegającego się o przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji deszczowej przy udziale tego podmiotu oraz Dostawcy lub ich upoważnionych przedstawicieli.

Po zgłoszeniu gotowości do odbioru przez podmiot ubiegający się o przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji deszczowej, Dostawca uzgadnia z nim termin odbioru.

Zgłoszenie odbioru technicznego przyłącza kanalizacji deszczowej powinno zawierać co najmniej:

 • adres nieruchomości, do której wykonano przyłącze;
 • imię i nazwisko lub nazwę oraz adres podmiotu ubiegającego się o przyłączenie nieruchomości do sieci;
 • nazwę wykonawcy przyłącza i dane kierującego robotami
 • termin odbioru proponowany przez podmiot ubiegający się o przyłączenie nieruchomości do sieci;
 • inne warunki odbioru.

Podstawą do uzyskania protokołu odbioru jest m.in. przedstawienie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, a w przypadku montażu urządzeń podczyszczających, retencyjnych bądź regulujących przepływ – kart oraz dokumentacji techniczno-ruchowych użytych materiałów.

Protokół odbioru końcowego przyłącza kanalizacji deszczowej do nieruchomości Odbiorcy, stanowi podstawę do zawarcia z Dostawcą usługi (ZDM) – umowy na odprowadzania wód opadowych i roztopowych.


WNIOSKI DO POBRANIA:INFORMACJE DODATKOWE:


Wszelkich informacji dodatkowych można uzyskać pod nr telefonu: 63 240 24 63 oraz 63 240 24 55, lub kierując zapytanie bezpośrednio na e-mail: deszczowka@zdm-konin.pl