Regulamin Strefy Płatnego Parkowania

REGULAMIN

STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA
W KONINIE

§ 1

Regulamin Strefy Płatnego Parkowania w Koninie, zwany dalej Regulaminem, określa zasady organizacji i uiszczania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta Konina, znajdujących się w granicach Strefy Płatnego Parkowania.

§ 2

Użyte w Regulaminie określenia oraz skróty oznaczają:

 1. SPP – Strefa Płatnego Parkowania,
 2. BSPP – Biuro Strefy Płatnego Parkowania siedziba Zarządu Dróg Miejskich
  ul. Zakładowa 4.
 3. kontroler SPP – pracownik posiadający upoważnienie do kontroli wnoszenia opłat za parkowanie w SPP,
 4. bilet parkingowy – dowód wniesienia opłaty za parkowanie w SPP,
 5. abonament miesięczny ogólnodostępny – dokument potwierdzający wniesienie opłat za parkowanie pojazdu na określony czas, zawierający numer ewidencyjny,
  nr rejestracyjny pojazdu i okres ważności,
 6. abonament mieszkańca SPP – dokument potwierdzający wniesienie opłat za parkowanie pojazdu na określony czas (roczny lub półroczny) zawierający numer ewidencyjny, nr rejestracyjny pojazdu, określoną ulicę i okres ważności,
 7. karta parkingowa – dokument wydany przez właściwy organ administracji osobom
  o obniżonej sprawności ruchowej,
 8. koperta – zastrzeżone stanowisko postojowe wyznaczone w celu korzystania z niego na prawach wyłączności przez osobę, która wniosła z tego tytułu opłatę,
 9. automat parkingowy (parkomat) – urządzenie inkasująco – rejestrujące, wydające za opłatą wniesioną przy użyciu monet bilety parkingowe na określony czas,
 10. wezwanie raport – dokument wystawiany przez kontrolera SPP w czasie dokonywania przez niego kontroli, stwierdzający nie wniesienie opłaty za parkowanie, przekroczenie opłaconego czasu parkowania lub udokumentowania prawa do zwolnienia z opłaty,
 11. system płatności mobilnych – system autoryzacji i rozliczeń zgodny z ustawą z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami oraz ustawą z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych;
 12. Uchwała – Uchwała Rady Miasta Konina sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Konina, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych, sposobu ich pobierania oraz organizacji.

Rozdział 1: PRZEPISY OGÓLNE

§ 3

 1. Za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w SPP na terenie Miasta Konina pobiera się opłaty w wysokości określonej w Uchwale Rady Miasta Konina.
 2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, pobiera się za parkowanie pojazdów samochodowych na wyznaczonych drogach publicznych w miejscach do parkowania znajdujących się w granicach SPP, w dni robocze, od poniedziałku do piątku,
  w godzinach od 900 do 1700.
§ 4
 1. Granice obszaru SPP określa Uchwała Rady Miasta Konina.
 2. Granice wjazdu i wyjazdu oznakowane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U. nr 220 poz . 281 z dnia 23 grudnia 2003r.) w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.
§ 5
 1. W SPP stosuje się następujące opłaty za parkowanie:
  1. jednorazowe – uiszczane niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu, poprzez wykupienie biletu parkingowego w automacie parkingowym lub w inny dostępny technicznie sposób zaproponowany przez zarządcę drogi,
  2. abonamentowe – uiszczane poprzez wykupienie karty abonamentowej,
  3. system płatności mobilnych z zastosowaniem telefonu komórkowego;
  4. zryczałtowane za prawo korzystania z koperty – uiszczane poprzez wykupienie abonamentu za zastrzeżone stanowisko postojowe – kopertę w Strefie Płatnego Parkowania.
 2. Karty abonamentowe można wykupić wyłącznie w BSPP.
 3. Postój pojazdów zaopatrzenia oraz taksówek w SPP w czasie jej funkcjonowania jest odpłatny tak, jak postój innych pojazdów, z zastrzeżeniem § 7 pkt 4.
§ 6

Od opłat, o których mowa w § 3 zwolnione są pojazdy wymienione w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U z 2015 r. poz. 460 późn. zm.)

§ 7

Ustala się zerową stawkę za parkowanie dla:

 1. oznakowanych pojazdów służb miejskich podczas wykonywania obowiązków służbowych (pogotowia gazowego, energetycznego, ciepłowniczego, wodno – kanalizacyjnego, straży miejskiej, służb komunalnych),
 2. pojazdów osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej, posiadających uprawnienia do kierowania pojazdem samochodowym oraz kartę parkingową, na miejscach oznaczonych znakiem P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” wraz ze znakiem D-18a parking – miejsce zastrzeżone z dodatkową tabliczką T-29, która informuje o miejscach przeznaczonych dla pojazdów samochodowych uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej,
 3. pojazdów jednośladowych,
 4. taksówek na wyznaczonych dla nich miejscach do postoju pomiędzy znakami D-19
  i D-20,
 5. pojazdów publicznej komunikacji zbiorowej, zatrzymujących się na ustalonych dla nich przystankach.
Rozdział 2: REALIZACJA OPŁAT W SPP
§ 8
 1. Obowiązkiem kierowcy pojazdu samochodowego parkującego w SPP jest niezwłoczne po zaparkowaniu wniesienie opłaty za parkowanie.
 2. Opłata za parkowanie pojazdów samochodowych obowiązuje w każdym wyznaczonym miejscu do parkowania w SPP.
§ 9
 1. Minimalna opłata w SPP wynosi 0,50 zł.
 2. Wykupienie biletu parkingowego w automacie parkingowym następuje przy użyciu monet o nominale 5 zł, 2 zł, 1 zł, 50 gr, 20 gr i 10 gr. Opłacenie czasu parkowania, z zastrzeżeniem ust. 1, następuje proporcjonalnie do wartości użytej monety lub monet.
 3. Wykupienie biletu przez telefon komórkowy zgodnie z regulaminem operatora płatności mobilnych.
 4. Bilet parkingowy, abonament miesięczny lub dokument uprawniający do parkowania bez uiszczenia opłaty, powinny być włożone wewnątrz pojazdu za przednią szybą w sposób widoczny, umożliwiający swobodne czytanie treści i stwierdzenie ich ważności.
 5. W przypadku uszkodzenia najbliższego automatu parkingowego, należy niezwłocznie wykupić bilet parkingowy w innym najbliższym automacie parkingowym.
 6. Niepełne wykorzystanie biletu parkingowego nie uprawnia do żądania zwrotu wniesionej opłaty.
 7. W ramach wniesionej opłaty można zmieniać miejsce parkowania w SPP.
 8. Abonament miesięczny ogólnodostępny może być wykupiony po przedstawieniu ważnego dowodu rejestracyjnego pojazdu.
 9. Brak telefonu komórkowego nie zwalnia z obowiązku wniesienia opłaty. W takim przypadku opłata winna być wniesiona przez zakupienie i wyłożenie ważnego biletu kontrolnego z wyznaczonym czasem ważności.
§ 10
 1. Abonamenty miesięczne, ważne są w godzinach funkcjonowania SPP.
 2. Posiadanie abonamentu miesięcznego nie upoważnia do zastrzegania stałego miejsca parkowania i nie stanowi podstawy do roszczeń w przypadku braku wolnych miejsc parkingowych.
 3. W przypadku utraty abonamentu nie wydaje się duplikatów, jak i nie zwraca się kosztów za czas jego niewykorzystania.
 4. Abonament mieszkańca SPP „na jeden samochód” mogą uzyskać osoby fizyczne zameldowane w lokalach usytuowanych przy ulicach objętych SPP, będące właścicielem pojazdu samochodowego o masie całkowitej do 3,5 tony.
 5. Dokumentem uprawniającym do nabycia abonamentu mieszkańca SPP jest dowód rejestracyjny pojazdu, w którym osoba wykupująca abonament wskazana jest jako właściciel lub współwłaściciel pojazdu oraz dowód osobisty właściciela pojazdu ze stałym zameldowaniem lub zaświadczeniem o tymczasowym zameldowaniu przy ulicy objętej pobieraniem SPP. Jako właściciela pojazdu uznaje się także osoby będące użytkownikiem pojazdu na podstawie umowy leasingu, użyczenia lub sprzedaży na raty, zawartej z bankiem lub firmą leasingową.
 6. Abonament mieszkańca wydaje się na określony jeden pojazd i na określoną ulicę
  w SPP, w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zamieszkania.
 7. Postój samochodu w innym miejscu niż wskazany na abonamencie traktowany będzie jako postój nieopłacony.
 8. Posiadanie abonamentu mieszkańca SPP nie upoważnia do zastrzegania stałego miejsca parkowania i nie stanowi podstawy do roszczeń w przypadku braku wolnych miejsc parkingowych.
§ 11
 1. Prawo do korzystania z zastrzeżonego stanowiska postojowego ( koperty) przysługuje parkującemu, na podstawie umowy zawartej w tym celu z zarządcą drogi, określającej czas i warunki korzystania z koperty, po uprzednim uiszczeniu wymaganej opłaty w biurze SPP.
 2. Abonament wydany dla osoby fizycznej lub podmiotu gospodarczego, o których mowa w ust. 1, ważny jest wyłącznie na określonej kopercie, w okresie ważności abonamentu.
 3. Liczba kopert jest limitowana i nie może przekroczyć 5 % liczby miejsc postojowych na danej ulicy w stosunku do ogólnej liczby wyznaczonych tam miejsc parkingowych. O przyznaniu decyduje kolejność zgłoszeń.
 4. Oznakowanie koperty, jak i jej likwidację wykonuje w imieniu zarządcy drogi – Zarząd Dróg Miejskich w Koninie.
 5. Utrata ważności abonamentu wydanego na określoną kopertę, następuje:
  1. z upływem terminu, na który został wydany,
  2. z powodu rezygnacji wnioskodawcy z użytkowania koperty,
  3. w wyniku jego cofnięcia przez zarząd drogi, spowodowanego stwierdzeniem wykorzystywania zastrzeżonego miejsca postoju na cele inne niż parkowanie pojazdu samochodowego np. prowadzenie działalności handlowej lub reklamowej,
 6. w wyniku jego cofnięcia, spowodowanego przyczynami innymi np. wzrostem zagrożenia bezpieczeństwa ruchu, zmianą granicy SPP itp.
 7. Zajęcie koperty przez inne pojazdy samochodowe innych osób niż uprawnione, nie upoważnia do roszczeń z tego tytułu w stosunku do zarządu drogi – Zarząd Dróg Miejskich w Koninie.
Rozdział 3: PARKOWANIE BEZ WNIESIENIA OPŁATY
§ 12
 1. Za parkowanie w SPP bez wniesienia opłaty, udokumentowane wezwaniem-raportem, pobiera się opłaty dodatkowe w wysokościach określonych w Załączniku Nr 1 do Uchwały.
 2. Przez parkowanie w SPP bez wniesienia opłaty rozumie się:
  1. nie wniesienie opłat za parkowanie, zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale II niniejszego regulaminu,
  2. parkowanie ponad czas opłacony.
 3. Opłatę dodatkową należy wpłacać w biurze SPP lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Koninie.
 4. Opłata dodatkowa podlega przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym
  w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

§ 13

Opłatę dodatkowa podlega anulowaniu w przypadku:

 1. Okazanie w biurze SPP tego samego dnia lub dnia następnego (roboczego), biletu zakupionego w parkomacie w czasie nie przekraczającym 10 minut od czasu określonego na wezwaniu-raporcie o parkowaniu bez opłaty.
 2. Okazania ważnego abonamentu miesięcznego.
 3. Okazania ważnej karty parkingowej, w sytuacji parkowania pojazdu będącego własnością uprawnionego.
 4. Potwierdzenia przez kontrolera awarii parkomatu: opłatę anuluje upoważniony pracownik Biura SPP uwzględniając pisemną lub osobistą reklamację wystawionego wezwania – raportu.
Rozdział 4: KONTROLA CZASU POSTOJU POJAZDÓW
§ 14
 1. Kontrolę w zakresie przestrzegania Regulaminu, prowadzą kontrolerzy SPP.
 2. Do obowiązków kontrolerów SPP jest kontrola parkujących w strefie pojazdów,
  a w szczególności:

  1. kontrolowanie wnoszenia opłat za parkowanie pojazdów,
  2. sprawdzanie ważności biletów parkingowych,
  3. sprawdzanie ważności abonamentu lub karty parkingowej,
  4. wypisywanie w terenie wezwań – raportów do uiszczenia opłaty dodatkowej za parkowanie bez wniesienia opłaty lub przekroczenia czasu opłaconego parkowania i umieszczanie ich za wycieraczką pojazdu samochodowego, oraz sporządzenie dokumentacji fotograficznej nieopłaconych postojów pojazdów w SPP,
  5. zgłaszanie do BSPP wszelkich nieprawidłowości związanych z parkowaniem pojazdów oraz zajmowaniem pasa drogowego,
  6. kontrola stanu oznakowania SPP oraz zgłaszania nieprawidłowości w tym zakresie do zarządu drogi.
  7. kontrola prawidłowości działania parkometrów,
 3. Kontrolerzy SPP nie pobierają żadnych opłat i nie prowadzą sprzedaży biletów parkingowych i kart abonamentowych.
Rozdział 5: POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 15

Wystawienie mandatu karnego za postój niezgodny z prawem przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej lub Policji, nie zwalnia z obowiązku opłaty za parkowanie w SPP.

§ 16

Pojazdy parkujące w SPP utrudniające ruch lub zagrażające bezpieczeństwu, będą usuwane na koszt właściciela pojazdu, zgodnie z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 17

Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania SPP oraz reklamacje związane z nałożonymi opłatami dodatkowymi przyjmowane są w biurze SPP w godzinach funkcjonowania SPP.