Odłączenie od sieci

Procedura odłączenia nieruchomości od sieci kanalizacji deszczowej będącej w posiadaniu Zarządu Dróg Miejskich w Koninie:


Likwidację przyłącza, niebędącego w eksploatacji ZDM należy dokonać we własnym zakresie i na własny koszt.

W ramach prac związanych z odbiorem odłączenia przyłącza kanalizacji deszczowej na terenie nieruchomości Odbiorcy usług, Dostawca dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanego odłączenia, w szczególności w zakresie szczelności oraz trwałości zamkniętego przyłącza;

Odbiór końcowy jest przeprowadzany na podstawie pisemnego zgłoszenia podmiotu ubiegającego się o odłączenie nieruchomości od sieci kanalizacji deszczowej przy udziale tego podmiotu oraz Dostawcy lub ich upoważnionych przedstawicieli,

Po zgłoszeniu gotowości do odbioru przez podmiot ubiegający się o odłączenie nieruchomości od sieci kanalizacji deszczowej, Dostawca uzgadnia z nim termin odbioru.

Zgłoszenie odbioru technicznego zamknięcia przyłącza kanalizacji deszczowej powinno zawierać co najmniej:

  • adres nieruchomości,
  • imię i nazwisko lub nazwę oraz adres podmiotu ubiegającego się o odłączenie nieruchomości od sieci;
  • termin odbioru proponowany przez podmiot ubiegający się o odłączenie nieruchomości od sieci;
  • inne warunki odbioru.

Podstawą do uzyskania protokołu odbioru jest wykonanie szczelnego i trwałego zamknięcia przyłącza

Potwierdzenie odłączenia przyłącza kanalizacji deszczowej stanowi kompletny protokół końcowy odbioru z zamknięcia przyłącza,

Protokół odbioru końcowego przyłącza kanalizacji deszczowej upoważnia podmiot ubiegający się o odłączenie nieruchomości od sieci kanalizacji deszczowej do rozwiązania lub nie zawarcia Umowy na świadczenie przez Dostawcę – usługi odprowadzania wód opadowych i roztopowych.

 

WNIOSKI DO POBRANIA:


 

INFORMACJE DODATKOWE:


ZDM w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, dodatkowo ma prawo zaprzestać świadczenia usług w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych i zamknąć przyłącze kanalizacji deszczowej, jeżeli:

przyłącze kanalizacji deszczowej wykonano niezgodnie z przepisami prawa,

Odbiorca usług nie uiścił należności za co najmniej jeden okres rozliczeniowy pomimo wezwania przez Dostawcę do uregulowania zaległej opłaty,

jakość wód opadowych i roztopowych odprowadzanych przez Odbiorcę usług nie spełnia wymogów określonych w Umowie lub w przepisach prawa, w szczególności Regulaminu bądź stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia mierzącego ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych bądź regulującego przepływy,

zostało stwierdzone nielegalne odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, w szczególności bez zawarcia Umowy, bądź przy celowo uszkodzonych albo pominiętych urządzeniach mierzących ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych bądź regulujących przepływy,

Odbiorca usług rażąco narusza warunki Umowy i nie zaprzestaje tych naruszeń pomimo wezwania Dostawcy.


Wszelkich informacji dodatkowych można uzyskać pod nr telefonu: 63 240 24 63 oraz 63 240 24 55, lub kierując zapytanie bezpośrednio na e-mail: deszczowka@zdm-konin.pl