Zgłoszenie awarii[recaptcha]

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE OBOWIĄZKU PRAWNEGO CIĄŻĄCEGO NA ADMINISTRATORZE
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koninie,
Ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin,
2) z administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail kontakt@zdm-konin.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora,
3) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –aan@onet.eu,
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Zarządu Dróg Miejskich w Koninie ( na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.) wynikających z przepisów:
a) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 ze zm.),
b) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 ze zm.),
c) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.),
d) Uchwały nr 151 Rady Miasta Konina z dnia 20.07.2015 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki   organizacyjnej – jednostki budżetowej pod nazwą Zarząd Dróg Miejskich w Koninie,
e) Uchwały nr 429 Rady Miasta Konina z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 151 Rady Miasta Konina z dnia 20 lipca utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej – jednostki budżetowej pod 2015 roku w sprawie nazwą Zarząd Dróg Miejskich w Koninie
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
7) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86
9) Pani/Pana dane są niezbędne, aby załatwić sprawę (wypełniając określony wniosek) lub w celu zgłoszenia awarii. Niepodanie tych danych będzie skutkowało niemożliwością realizacji sprawy, w tym celu podanie danych osobowych jest obowiązkowe.