Deklaracja dostępności

Zarząd Dróg Miejskich w Koninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zarządu Dróg Miejskich w Koninie.

Data publikacji strony internetowej: 2019-02-25.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-07-27.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-15.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marek Chrapkowski, mchrapkowski@zdm-konin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 063 240 24 62. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zarząd Dróg Miejskich w Koninie, ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin

Do budynku prowadzi jedno wejście (główne) od ul. Zakładowej. Wszystkie biura ZDM Konin znajduja się na I piętrze budynku do których prowadzą schody lub dźwig na głównych holu. Dla gości przeznaczone jest wejście po lewej stronie wejścia głównego.

W budynku nie ma są głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Biuro Obsługi Interesanta znajduje się po lewej stronie od wejścia z klatki schodowej (na głównym holu I piętra). Przy BOI znajduje się też wyjazd w windy dla osób niepełnosprawnych.

Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia ZDM Konin.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na I piętrze, po lewej stronie klatki schodowej oraz na wprost wyjazdu z dźwigu dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Zarządzie Dróg Miejskich w Koninie nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

W BOI i w każdym innym miejscu ZDM Konin nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.