Informacja o umieszczaniu plakatów wyborczych w pasie drogowym.

W związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi przypominamy komitetom wyborczym, że umieszczenie plakatu wyborczego w pasie drogowym wymaga zezwolenia zarządcy drogi, wydanego w drodze decyzji administracyjnej, w której zostanie naliczona stosowna opłata za zajęcie pasa drogowego (wg stawek Uchwały Rady Miasta Konina z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego)- https://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2024&poz=1546

Plakat wyborczy nie jest związany z  potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego . Zatem jego umieszczenie w pasie drogowym zgodnie z art. 39 ust. 3 oraz art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 3 ustawy o drogach publicznych wymaga zgody zarządcy drogi.

W przypadku stwierdzenia zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia poprzez umieszczenie plakatu wyborczego, zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną na podstawie art. 40 ust. 12 pkt 1 ustawy o drogach publicznych, stanowiącą dziesięciokrotność opłaty ustalanej jak przy wydawaniu zezwolenia.

Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy dostępny jest na stronie internetowej Zarządu Dróg Miejskich (druk ZDM-3)- https://zdm-konin.pl/dokumenty/zdm-3-zajecie-pasa-drogowego-pod-reklamy/

Przypominamy, że zgodnie z Kodeksem wyborczym, nie można zaciągać żadnych zobowiązań finansowych w imieniu i na rzecz komitetu wyborczego bez pisemnej zgody pełnomocnika finansowego

W związku z powyższym wniosek powinien być podpisany przez pełnomocnika finansowego lub osobę, która posiada upoważnienie pełnomocnika finansowego.
 
Wniosek powinien być złożony co najmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem przed umieszczeniem reklamy w pasie drogowym.

Równocześnie informujemy, że reklamy nie mogą być umieszczane: w obrębie skrzyżowania, na rondach, na pasach rozdzielających na drogach dwujezdniowych, wiaduktach, na znakach drogowych, sygnalizacji drogowej, barierach drogowych, przy przejściach dla pieszych oraz na przystankach komunikacji miejskiej.

Ponadto podkreślić należy, że na podstawie art. 110 § 5 Kodeksu wyborczego, cyt.: „Policja lub straż gminna jest obowiązana usuwać na koszt komitetów wyborczych plakaty i hasła wyborcze, których sposób umieszczenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeństwu mienia bądź bezpieczeństwu w ruchu drogowym.” 

W związku z powyższym informujemy, że w sytuacji uznania przez zarządcę drogi, że dany plakat wyborczy, umieszczony w pasie drogowym lub w jego sąsiedztwie, zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, niezwłocznie będą powiadamiane odpowiednie służby.