Regulamin Miejskich Płatnych Parkingów

REGULAMIN

MIEJSKICH PŁATNYCH PARKINGÓW
W KONINIE

§ 1

Regulamin określa zasady organizacji i uiszczania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na Miejskich Płatnych Parkingach.

§ 2

Użyte w Regulaminie określenia oraz skróty oznaczają:

 1. MPP – Miejskie Płatne Parkingi,

 2. BMPP – Biuro Miejskich Płatnych Parkingów siedziba Zarządu Dróg Miejskich w Koninie, ul. Zakładowa 4.

 3. kontroler MPP – pracownik posiadający upoważnienie do kontroli wnoszenia opłat za parkowanie na MPP,

 4. bilet parkingowy – dowód wniesienia opłaty za parkowanie na MPP,

 5. abonament miesięczny ogólnodostępny – dokument potwierdzający wniesienie opłat za parkowanie pojazdu na określony czas, zawierający numer ewidencyjny, nr rejestracyjny pojazdu i okres ważności,

 6. abonament mieszkańca Konina posiadającego pojazd o napędzie hybrydowym – dokument zawierający numer ewidencyjny, nr rejestracyjny pojazdu i okres ważności, uprawniający do parkowania w MPP bez wnoszenia opłat parkingowych,

 7. karta parkingowa – dokument wydany przez właściwy organ administracji osobom o obniżonej sprawności ruchowej,

 8. koperta – zastrzeżone stanowisko postojowe wyznaczone w celu korzystania z niego na prawach wyłączności przez osobę, która wniosła z tego tytułu opłatę,

 9. automat parkingowy (parkomat) – urządzenie inkasującorejestrujące, wydające za opłatą wniesioną przy użyciu monet bilety parkingowe na określony czas,

 10. wezwanie raport – dokument wystawiany przez kontrolera MPP w czasie dokonywania przez niego kontroli, stwierdzający nie wniesienie opłaty za parkowanie, przekroczenie opłaconego czasu parkowania lub udokumentowania prawa do zwolnienia z opłaty,

 11. system płatności mobilnych – system autoryzacji i rozliczeń zgodny z ustawą z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (tekst jednolity. Dz. U. z 2018 r. poz. 145, 659, 1075).

 12. Zarządzenie – Zarządzenie Prezydenta Miasta Konina sprawie wyznaczenia płatnych miejsc postojowych położonych na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Konina, ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie na nich pojazdów samochodowych, wysokości opłat dodatkowych, sposobu ich pobierania oraz organizacji.

Rozdział 1: PRZEPISY OGÓLNE
§ 3

 1. Za parkowanie pojazdów samochodowych na Miejskich Płatnych Parkingach na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Konina pobiera się opłaty w wysokości określonej w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Konina.

 2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, pobiera się za parkowanie pojazdów samochodowych na terenie Miejskich Płatnych Parkingów:

 1. Parking nr 1 i Parking nr 2 w dni robocze – od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00 i w soboty w godzinach od 7.00 do 13.00 z wyjątkiem Wielkiego Piątku (przed Świętami Wielkanocnymi), piątku po Bożym Ciele, 2 maja, 24 grudnia (Wigilia) oraz 31 grudnia (Sylwester),

 2. Parking nr 3 – w dni robocze – od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00 z wyjątkiem Wielkiego Piątku (przed Świętami Wielkanocnymi), piątku po Bożym Ciele, 2 maja, 24 grudnia (Wigilia) oraz 31 grudnia (Sylwester)”

§ 4

 1. Na Miejskich Płatnych Parkingach stosuje się następujące opłaty za parkowanie:

 1. jednorazowe – uiszczane niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu, poprzez wykupienie biletu parkingowego w automacie parkingowym lub w inny dostępny technicznie sposób zaproponowany przez zarządcę drogi,

 2. abonamentowe – uiszczane poprzez wykupienie karty abonamentowej,

 3. system płatności mobilnych z zastosowaniem telefonu komórkowego ,

 4. zryczałtowane za prawo korzystania z koperty – uiszczane poprzez wykupienie abonamentu za zastrzeżone stanowisko postojowe – kopertę na Miejskich Płatnych Parkingach,.

 1. Karty abonamentowe można wykupić wyłącznie w BMPP.

 2. Postój pojazdów zaopatrzenia oraz taksówek w MPP w czasie jej funkcjonowania jest odpłatny tak, jak postój innych pojazdów, z zastrzeżeniem § 5 ust. 4.

§ 5

Ustala się zerową stawkę za parkowanie dla:

 1. oznakowanych pojazdów służb miejskich podczas wykonywania obowiązków służbowych (pogotowia gazowego, energetycznego, ciepłowniczego, wodno – kanalizacyjnego, straży miejskiej, służb komunalnych, zarządców dróg),

 2. osoby kierujące oznakowanymi pojazdami uczestniczącymi w akcji związanej z ratowaniem życia i zdrowia, mienia lub z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego (np. pojazdy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego),

 3. pojazdów osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej, posiadających uprawnienia do kierowania pojazdem samochodowym oraz kartę parkingową, na miejscach oznaczonych znakiem P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” wraz ze znakiem D-18a parking – miejsce zastrzeżone z dodatkową tabliczką T-29, która informuje o miejscach przeznaczonych dla pojazdów samochodowych uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej (parkowanie w innym miejscu MPP nie zwalnia z wykupienia opłaty parkingowej),

 4. taksówek na wyznaczonych dla nich miejscach do postoju pomiędzy znakami D-19 i D-20,

 5. pojazdów jednośladowych,

 6. pojazdów elektrycznych,

 7. pojazdów o napędzie hybrydowym (dotyczy wyłącznie pojazdów posiadających wykupiony abonament zgodnie z § 9).

Rozdział 2: REALIZACJA OPŁAT W STREFIE MPP

§ 6

 1. Obowiązkiem kierowcy pojazdu samochodowego parkującego na Miejskich Płatnych Parkingach jest niezwłoczne po zaparkowaniu wniesienie opłaty za parkowanie.

 2. Opłata za parkowanie pojazdów samochodowych obowiązuje w każdym wyznaczonym miejscu do parkowania na Miejskich Płatnych Parkingach.

§ 7

 1. Minimalna opłata w MPP wynosi 0,50 zł.

 2. Wykupienie biletu parkingowego w automacie parkingowym następuje przy użyciu monet o nominale 5 zł., 2 zł., 1 zł., 50 gr., 20 gr. i 10 gr. Opłacenie czasu parkowania, z zastrzeżeniem ust. 1, następuje proporcjonalnie do wartości użytej monety lub monet.

 3. Bilet parkingowy, wykupiony abonament lub dokument uprawniający do parkowania bez uiszczenia opłaty, powinny być włożone wewnątrz pojazdu za przednią szybą w sposób widoczny, umożliwiający swobodne czytanie treści i stwierdzenie ich ważności.

 4. W przypadku uszkodzenia najbliższego automatu parkingowego, należy niezwłocznie wykupić bilet parkingowy w innym najbliższym automacie parkingowym.

 5. Niepełne wykorzystanie biletu parkingowego nie uprawnia do żądania zwrotu wniesionej opłaty.

 6. W ramach wniesionej opłaty można zmieniać miejsce parkowania w obrębie wszystkich miejskich płatnych parkingów.

 7. Brak telefonu komórkowego nie zwalnia z obowiązku wniesienia opłaty. W takim przypadku opłata winna być wniesiona przez zakupienie i wyłożenie ważnego biletu kontrolnego z wyznaczonym czasem ważności.

§ 8

 1. Abonament miesięczny ogólnodostępny może być wykupiony w BMPP po przedstawieniu ważnego dowodu rejestracyjnego pojazdu .

 2. Abonamenty miesięczne, ważne są w godzinach funkcjonowania MPP.

 3. Posiadanie abonamentu miesięcznego nie upoważnia do zastrzegania stałego miejsca parkowania i nie stanowi podstawy do roszczeń w przypadku braku wolnych miejsc parkingowych.

 4. W przypadku utraty abonamentu nie wydaje się duplikatów, jak i nie zwraca się kosztów za czas jego niewykorzystania.

§ 9

 1. W celu uzyskania abonamentu dla mieszkańca Konina posiadającego pojazd o napędzie hybrydowym należy przedstawić w Biurze MPP:

 1. dowód rejestracyjny pojazdu samochodowego wraz z świadectwem homologacji albo zaświadczeniem producenta (importera) potwierdzający hybrydowy napęd pojazdu,

 2. dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdem w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest jego właścicielem,

 3. dokument potwierdzający stałe lub czasowe miejsce zamieszkania na terenie miasta Konina.

 1. W przypadku utraty abonamentu nie wydaje się duplikatów.

§ 10

 1. Prawo do korzystania z zastrzeżonego stanowiska postojowego (koperty) przysługuje parkującemu, na podstawie umowy zawartej w tym celu z zarządcą parkingu – Zarządem Dróg Miejskich, określającej czas i warunki korzystania z koperty, po uprzednim uiszczeniu wymaganej opłaty w biurze MPP.

 2. Abonament wydany dla osoby fizycznej lub podmiotu gospodarczego, o których mowa w ust. 1, ważny jest wyłącznie na określonej kopercie, w okresie ważności abonamentu.

 3. Liczba kopert jest limitowana i nie może przekroczyć 5 % liczby miejsc postojowych na danej ulicy w stosunku do ogólnej liczby wyznaczonych tam miejsc parkingowych.
  O przyznaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

 4. Oznakowanie koperty, jak i jej likwidację wykonuje w imieniu zarządcy drogi – Zarząd Dróg Miejskich w Koninie.

 1. Utrata ważności abonamentu wydanego na określoną kopertę, następuje:

 1. z upływem terminu, na który został wydany,

 2. z powodu rezygnacji wnioskodawcy z użytkowania koperty,

 3. w wyniku jego cofnięcia przez zarząd drogi, spowodowanego stwierdzeniem wykorzystywania zastrzeżonego miejsca postoju na cele inne niż parkowanie pojazdu samochodowego np. prowadzenie działalności handlowej lub reklamowej,

 4. w wyniku jego cofnięcia, spowodowanego przyczynami innymi np. wzrostem zagrożenia bezpieczeństwa ruchu, zmianą granicy MPP itp.

 1. Zajęcie koperty przez inne pojazdy samochodowe innych osób niż uprawnione, nie upoważnia do roszczeń z tego tytułu w stosunku do zarządcy drogi – Zarządu Dróg Miejskich w Koninie.

Rozdział 3: PARKOWANIE BEZ WNIESIENIA OPŁATY


§ 11

 1. Za parkowanie na Miejskich Płatnych Parkingach bez wniesienia opłaty, udokumentowane wezwaniem-raportem, pobiera się opłaty dodatkowe w wysokościach określonych w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia.

 2. Przez parkowanie w MPP bez wniesienia opłaty rozumie się:

 1. nie wniesienie opłat za parkowanie, zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale 2 niniejszego regulaminu,

 2. parkowanie ponad czas opłacony.

 1. Opłatę dodatkową należy wpłacać w kasie lub na rachunek bankowy Zarządu Dróg Miejskich w Koninie.

 2. Opłata dodatkowa podlega przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i Kodeksie Cywilnym.

§ 12

Opłatę dodatkowa podlega anulowaniu w przypadku:

 1. Okazanie w biurze MPP lub przekazania pocztą (e-mailem) biletu zakupionego w parkomacie w czasie nie przekraczającym 10 minut od czasu określonego na wezwaniu-raporcie o parkowaniu bez opłaty.

 2. Okazania ważnego abonamentu miesięcznego, abonamentu dla mieszkańca Konina posiadającego pojazd o napędzie hybrydowym

 3. Okazania ważnej karty parkingowej, w sytuacji parkowania pojazdu będącego własnością uprawnionego.

 4. Potwierdzenia przez kontrolera awarii parkomatu: opłatę anuluje upoważniony pracownik BMPP uwzględniając pisemną lub osobistą reklamację wystawionego wezwania – raportu.

Rozdział 4: KONTROLA CZASU POSTOJU POJAZDÓW

§ 13

 1. Kontrolę w zakresie przestrzegania Regulaminu prowadzą kontrolerzy MPP.

 2. Do obowiązków kontrolerów MPP należy kontrola parkujących w strefie pojazdów, a w szczególności:

 1. kontrolowanie wnoszenia opłat za parkowanie pojazdów,

 2. sprawdzanie ważności biletów parkingowych,

 3. sprawdzanie ważności abonamentu lub karty parkingowej,

 4. wypisywanie w terenie wezwań-raportów do uiszczenia opłaty dodatkowej za parkowanie bez wniesienia opłaty lub przekroczenia czasu opłaconego parkowania i umieszczanie ich za wycieraczką pojazdu samochodowego, oraz sporządzenie dokumentacji fotograficznej nieopłaconych postojów pojazdów na MPP,

 5. zgłaszanie do BMPP wszelkich nieprawidłowości związanych z parkowaniem pojazdów oraz zajmowaniem pasa drogowego,

 6. kontrola stanu oznakowania MPP oraz zgłaszania nieprawidłowości w tym zakresie do zarządu drogi.

 7. kontrola prawidłowości działania parkomatów,

 1. Kontrolerzy MPP nie pobierają żadnych opłat i nie prowadzą sprzedaży biletów parkingowych i kart abonamentowych.

Rozdział 5: POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 14

Pojazdy parkujące na MPP utrudniające ruch lub zagrażające bezpieczeństwu, będą usuwane na koszt właściciela pojazdu, zgodnie z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

§ 15

 1. Do rozpatrywania wniosków reklamacyjnych właściwy jest Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich lub inny upoważniony przez niego pracownik ZDM w Koninie.

 2. Pisemny wniosek reklamacyjny należy złożyć w terminie siedmiu dni od daty zdarzenia w Biurze SPP.

 3. Wniosek reklamacyjny wniesiony po terminie podlega odrzuceniu.

 4. Czas rozpatrywania wniosku reklamacyjnego przez Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich wynosi trzydzieści dni.