Regulamin Miejskich Płatnych Parkingów

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 7/2023

Prezydenta Miasta Konina z dnia 9 stycznia 2023 r.

REGULAMIN MIEJSKICH PŁATNYCH PARKINGÓW W KONINIE
§ 1

Regulamin określa zasady organizacji i uiszczania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na Miejskich Płatnych Parkingach.

§ 2

Użyte w Regulaminie określenia oraz skróty oznaczają:

1) MPP
Miejskie Płatne Parkingi,
2) BMPP
Biuro Miejskich Płatnych Parkingów siedziba Zarządu Dróg Miejskich w Koninie, ul. Zakładowa 4.
3) kontroler MPP
pracownik posiadający upoważnienie do kontroli wnoszenia opłat za parkowanie na MPP,

4) bilet parkingowy dowód wniesienia opłaty za parkowanie na MPP,
5) abonament miesi
ęczny ogólnodostępny dokument potwierdzający wniesienie opłat za parkowanie pojazdu na określony czas, zawierający numer ewidencyjny, nr rejestracyjny pojazdu i okres ważności,
6)
abonament miesięczny ogólnodostępny dla posiadacza Konińskiej Karty Mieszkańca dokument potwierdzający wniesienie opłat za parkowanie pojazdu na określony czas, zawierający numer ewidencyjny, nr rejestracyjny pojazdu i okres ważności,
7) abonament mieszkańca Konina posiadającego pojazd o napędzie hybrydowym dokument zawierający numer ewidencyjny, nr rejestracyjny pojazdu i okres ważności, uprawniający do parkowania w MPP bez wnoszenia opłat parkingowych,

8) karta parkingowa
dokument wydany przez właściwy organ administracji osobom o obniżonej sprawności ruchowej,
9) koperta
zastrzeżone stanowisko postojowe wyznaczone w celu korzystania z niego na prawach wyłączności przez osobę, która wniosła z tego tytułu opłatę,
10) automat parkingowy (parkomat
) urządzenie inkasująco rejestrujące, wydające po wpisaniu numeru rejestracyjnego pojazdu bilet parkingowy potwierdzający dokonanie opłaty za postój pojazdu samochodowego,
11) wezwanie
raport dokument wystawiany przez kontrolera MPP w czasie dokonywania przez niego kontroli, stwierdzający nie wniesienie opłaty za parkowanie, przekroczenie opłaconego czasu parkowania lub udokumentowania prawa do zwolnienia z opłaty,
12)
system płatności mobilnych system autoryzacji i rozliczeń zgodny z ustawą z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych
oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami
(tekst jednolity. Dz. U. z 2022 r. poz. 1581).
13) Zarządzenie
Zarządzenie Prezydenta Miasta Konina sprawie wyznaczenia płatnych miejsc postojowych położonych na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Konina, ustalenia
wysokości stawek opłat za parkowanie na nich pojazdów
samochodowych, wysokości opłat dodatkowych, sposobu ich pobierania oraz organizacji.

Rozdział 1: PRZEPISY OGÓLNE
§ 3

1.
Za parkowanie pojazdów samochodowych na Miejskich Płatnych Parkingach na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Konina pobiera się opłaty w wysokości określonej w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Konina.
2.
Opłaty, o których mowa w ust. 1, pobiera się za parkowanie pojazdów samochodowych na terenie Miejskich Płatnych Parkingów:
a. Parking nr 1 i Parking nr 2 w dni robocze – od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00 i w soboty w godzinach od 7.00 do 13.00 z wyjątkiem Wielkiego Piątku (przed Świętami Wielkanocnymi), piątku po Bożym Ciele, 2 maja, 24 grudnia (Wigilia) oraz 31 grudnia (Sylwester),

b. Parking nr 3 – w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00 z wyjątkiem Wielkiego Piątku (przed Świętami Wielkanocnymi), piątku po Bożym Ciele, 2 maja, 24 grudnia (Wigilia) oraz 31 grudnia (Sylwester)”

§ 4
1.
Na Miejskich Płatnych Parkingach stosuje się następujące opłaty za parkowanie:
a.
jednorazowe uiszczane niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu, poprzez wykupienie biletu parkingowego w automacie parkingowym lub w inny dostępny technicznie sposób zaproponowany przez
zarządcę drogi,

b.
abonamentowe uiszczane poprzez wykupienie karty abonamentowej,

c. system płatności mobilnych z zastosowaniem telefonu komórkowego, kart płatniczych zbliżeniowych oraz innych dostępnych instrumentów płatności elektronicznych,
d.
zryczałtowane za prawo korzystania z koperty uiszczane poprzez wykupienie abonamentu za zastrzeżone stanowisko postojowe koper na Miejskich Płatnych Parkingach,.
2.
Karty abonamentowe można wykupić wyłącznie w BMPP.
3.
Postój pojazdów zaopatrzenia oraz taksówek w MPP w czasie jej funkcjonowania jest odpłatny tak, jak postój innych pojazdów, z zastrzeżeniem § 5 ust. 4.
§ 5

Ustala się zerową stawkę za parkowanie dla:

1.
oznakowanych pojazdów służb miejskich podczas wykonywania obowiązków służbowych (pogotowia gazowego, energetycznego, ciepłowniczego, wodno kanalizacyjnego, straży miejskiej, służb komunalnych, zarządców dróg),
2.
osoby kierujące oznakowanymi pojazdami uczestniczącymi w akcji związanej z ratowaniem życia i zdrowia, mienia lub z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego (np. pojazdy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego),
3.
pojazdów osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej, posiadających uprawnienia do kierowania pojazdem samochodowym oraz kartę parkingową,
4.
taksówek na wyznaczonych dla nich miejscach do postoju pomiędzy znakami D19 i D20,
5.
pojazdów jednośladowych,
6.
pojazdów elektrycznych,
7. pojazdów o napędzie hybrydowym (dotyczy wyłącznie pojazdów posiadających wykupiony abonament zgodnie z § 9).

Rozdział 2: REALIZACJA OPŁAT W STREFIE MPP
§ 6

1.
Obowiązkiem kierowcy pojazdu samochodowego parkującego na Miejskich Płatnych Parkingach jest niezwłoczne po zaparkowaniu wniesienie opłaty za parkowanie.
2.
Opłata za parkowanie pojazdów samochodowych obowiązuje w każdym wyznaczonym miejscu do parkowania na Miejskich Płatnych Parkingach.
§ 7

1.
Minimalna opłata w MPP wynosi 0,50 zł.
2.
Wykupienie biletu parkingowego w automacie parkingowym następuje przy użyciu monet o nominale 5 zł., 2 zł., 1 zł., 50 gr., 20 gr. i 10 gr. Opłacenie czasu parkowania, z zastrzeżeniem ust. 1, następuje
proporcjonalnie do wartości uż
ytej monety lub monet.
3. Wykupienie biletu przez telefon komórkowy zgodnie z regulaminem operatora płatności mobilnych.

4. Bilet parkingowy, wykupiony abonament lub dokument uprawniający do parkowania bez uiszczenia opłaty, powinny być włożone wewnątrz pojazdu za przednią szybą w sposób widoczny, umożliwiający swobodne czytanie treści i stwierdzenie ich ważności.
5.
W przypadku uszkodzenia najbliższego automatu parkingowego, należy niezwłocznie wykupić bilet parkingowy w innym najbliższym automacie parkingowym.
6.
Niepełne wykorzystanie biletu parkingowego nie uprawnia do żądania zwrotu wniesionej opłaty.
7.
W ramach wniesionej opłaty można zmieniać miejsce parkowania w obrębie wszystkich miejskich płatnych parkingów.
8.
Brak telefonu komórkowego nie zwalnia z obowiązku wniesienia opłaty. W takim przypadku opłata winna być wniesiona przez zakupienie i wyłożenie ważnego biletu kontrolnego z wyznaczonym czasem ważności.
9. W przypadku przystosowanych do tego parkomatów konieczne jest wprowadzenie dodatkowo numeru rejestracyjnego pojazdu.

§ 8

1.
Abonament miesięczny ogólnodostępny może być wykupiony w BMPP po przedstawieniu ważnego dowodu rejestracyjnego pojazdu .
2.
W celu uzyskania abonamentu miesięcznego ogólnodostępnego dla posiadacza Konińskiej Karty Mieszkańca należy przedstawić w Biurze SPP:
a) „Konińską Kartę Mieszkańca”,

b) dowód rejestracyjny pojazdu samochodowego,

c) dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdem w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest jego właścicielem,

3. Abonament miesięczny ogólnodostępny dla posiadacza „Konińskiej Karty Mieszkańca” przysługuje „na jeden samochód” członka rodziny.

4. Abonamenty miesięczne, ważne są w godzinach funkcjonowania MPP.

5.
Posiadanie abonamentu miesięcznego nie upoważnia do zastrzegania stałego miejsca parkowania i nie stanowi podstawy do roszczeń w przypadku braku wolnych miejsc parkingowych.
6.
W przypadku utraty abonamentu nie wydaje się duplikatów, jak i nie zwraca się kosztów za czas jego niewykorzystania.
§ 9

1. W celu uzyskania abonamentu dla mieszkańca Konina posiadającego pojazd o napędzie hybrydowym należy przedstawić w Biurze MPP:

a) dowód rejestracyjny pojazdu samochodowego wraz z świadectwem
homologacji albo zaświadczeniem producenta (importera) potwierdzający hybrydowy napęd pojazdu,

b) dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdem w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest jego właścicielem,

c) dokument potwierdzający stałe lub czasowe miejsce zamieszkania na terenie miasta Konina.
2.W przypadku utraty abonamentu nie wydaje się duplikatów.

§ 10

1.
Prawo do korzystania z zastrzeżonego stanowiska postojowego (koperty) przysługuje parkującemu, na podstawie umowy zawartej w tym celu z zarządcą parkingu Zarządem Dróg Miejskich, określającej czas i warunki korzystania z koperty, po uprzednim uiszczeniu wymaganej opłaty w biurze
MPP.

2.
Abonament wydany dla osoby fizycznej lub podmiotu gospodarczego, o których mowa w ust. 1, ważny jest wyłącznie na określonej kopercie, w okresie ważności abonamentu.
3.
Liczba kopert jest limitowana i nie może przekroczyć 5 % liczby miejsc
postojowych na danej ulicy w stosunku do ogólnej liczby wyznaczonych
tam miejsc parkingowych. O przyznaniu decyduje kolejność zgłoszeń.
4.
Oznakowanie koperty, jak i jej likwidację wykonuje w imieniu zarządcy drogi Zarząd Dróg Miejskich w Koninie.
5.
Utrata ważności abonamentu wydanego na określoną kopertę, następuje:
a.
z upływem terminu, na który został wydany,
b.
z powodu rezygnacji wnioskodawcy z użytkowania koperty,
c.
w wyniku jego cofnięcia przez zarząd drogi, spowodowanego stwierdzeniem wykorzystywania zastrzeżonego miejsca postoju na cele inne niż parkowanie pojazdu samochodowego np. prowadzenie
działalności handlowej lub reklamowej,

d.
w wyniku jego cofnięcia, spowodowanego przyczynami innymi np. wzrostem zagrożenia bezpieczeństwa ruchu, zmianą granicy MPP itp.
6.
Zajęcie koperty przez inne pojazdy samochodowe innych osób niż uprawnione, nie upoważnia do roszczeń z tego tytułu w stosunku do zarządcy drogi Zarządu Dróg Miejskich w Koninie.

Rozdział 3: PARKOWANIE BEZ WNIESIENIA OPŁATY
§ 1
1
1.
Za parkowanie na Miejskich Płatnych Parkingach bez wniesienia opłaty, udokumentowane wezwaniemraportem, pobiera się opłaty dodatkowe w wysokościach określonych w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia.
2.
Przez parkowanie w MPP bez wniesienia opłaty rozumie się:
a.
nie wniesienie opłat za parkowanie, zgodnie z zasadami określonymi w
Rozdziale
2 niniejszego regulaminu,
b.
parkowanie ponad czas opłacony.
3.
Opłatę dodatkową należy wpłacać w kasie lub na rachunek bankowy Zarządu Dróg Miejskich w Koninie.

4. Opłata dodatkowa podlega przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i Kodeksie Cywilnym.
§ 1
2
Opłatę dodatkowa podlega anulowaniu w przypadku:

1.
Okazanie w biurze MPP lub przekazania pocztą (emailem) biletu zakupionego w parkomacie w czasie nie przekraczającym 10 minut od czasu określonego na wezwaniuraporcie o parkowaniu bez opłaty.
2.
Okazania ważnego abonamentu miesięcznego, abonamentu miesięcznego ogólnodostępnego dla posiadacza „Konińskiej Karty Mieszkańca, abonamentu dla mieszkańca Konina posiadającego pojazd o napędzie hybrydowym
3.
Okazania ważnej karty parkingowej, w sytuacji parkowania pojazdu będącego własnością uprawnionego.
4.
Potwierdzenia przez kontrolera awarii parkomatu: opłatę anuluje upoważniony pracownik BMPP uwzględniając pisemną lub osobistą reklamację wystawionego wezwania raportu.

Rozdział 4: KONTROLA CZASU POSTOJU POJAZDÓW
§ 1
3
1.
Kontrolę w zakresie przestrzegania Regulaminu prowadzą kontrolerzy
MPP.

2.
Do obowiązków kontrolerów MPP należy kontrola parkujących w strefie pojazdów, a w szczególności:
a)
kontrolowanie wnoszenia opłat za parkowanie pojazdów,
b)
sprawdzanie ważności biletów parkingowych,
c)
sprawdzanie ważności abonamentu lub karty parkingowej,
d)
wypisywanie w terenie wezwańraportów do uiszczenia opłaty dodatkowej za parkowanie bez wniesienia opłaty lub przekroczenia czasu opłaconego parkowania i umieszczanie ich za wycieraczką
pojazdu samochodowego, oraz sporządzenie
dokumentacji fotograficznej nieopłaconych postojów pojazdów na MPP,
e)
zgłaszanie do BMPP wszelkich nieprawidłowości związanych z
parkowaniem pojazdów oraz zajmowaniem pasa drogowego,

f)
kontrola stanu oznakowania MPP oraz zgłaszania nieprawidłowości w tym zakresie do zarządu drogi.
g)
kontrola prawidłowości działania parkomatów,
3.
Kontrolerzy MPP nie pobierają żadnych opłat i nie prowadzą sprzedaży biletów parkingowych i kart abonamentowych.

Rozdział 5: POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 1
4
Pojazdy parkujące na MPP utrudniające ruch lub zagrażające bezpieczeństwu, będą usuwane na koszt właściciela pojazdu, zgodnie z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

§ 1
5
1. Do rozpatrywania wniosków reklamacyjnych właściwy jest Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich lub inny upoważniony przez niego pracownik ZDM w Koninie.

2. Pisemny wniosek reklamacyjny należy złożyć w terminie siedmiu dni od daty zdarzenia w Biurze SPP.

3. Wniosek reklamacyjny wniesiony po terminie podlega odrzuceniu.

4. Czas rozpatrywania wniosku reklamacyjnego przez Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich wynosi trzydzieści dni.