„Budowa połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie w związku z modernizacją linii kolejowej E-20”

Przedmiotem inwestycji jest budowa nowej drogi powiatowej łączącej ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie wraz z wiaduktem nad linią kolejową E-20.

Początek inwestycji stanowi skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną ulic Paderewskiego i Torowej. Dalej znajduje się skrzyżowanie skanalizowane z sygnalizacją świetlną ulicy Paderewskiego z drogą krajową nr 25 (ulica Przemysłowa). Od tego skrzyżowania droga przebiegać będzie nowym śladem po terenie w większości stanowiącym nieużytki. Po stronie wschodniej od linii kolejowej droga prowadzi obok bloków mieszkalnych ulicą Wyzwolenia z rondem u zbiegu ulic 11 Listopada oraz Zakole i kończyć będzie się przed skrzyżowaniem z ul. Sosnową.

W ramach robót drogowych zaprojektowano jezdnię drogi głównej o nawierzchni bitumicznej, rozbudowę, budowę dodatkowych jezdni, rozbudowę skrzyżowań, budowę chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, zjazdów, stanowisk postojowych, obiektów inżynierskich, budowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego, ekranów akustycznych, sygnalizacji świetlnej, przebudowę/zabezpieczenie wszystkich kolizji, wycinkę oraz nasadzenia zieleni.

Budowa nowego układu drogowego na terenie Konina ma strategiczne znaczenie dla poprawy warunków ruchu i dalszego rozwoju analizowanego obszaru. Zapewni dogodne połączenie wewnątrz regionalne, stworzy korzystne połączenie regionu z siecią dróg krajowych. Realizowane zadanie zwiększy dostępność transportową analizowanego obszaru oraz wzrost bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego.

W dniu 03.12.2019 roku podpisano umowę na wykonanie inwestycji z Konsorcjum:

Polimex-Mostostal S.A. – Lider Konsorcjum

Polimex Infrastruktura Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum

Podstawowe parametry drogi: klasa G, KR 5, dł. 0,882 km.

Parametry estakady: typ konstrukcji belkowo-płytowy, Liczba przęseł 3, rozpiętość 28,0 + 40,0 + 28,0 m.

Powierzchnia dróg – 24 381 m2.

Powierzchnia chodników – 6 491 m2. Powierzchnia ścieżek rowerowych – 3 753 m2,

Do tej pory zrealizowano ok. 70% całego zadania. Wykonano podpory pod konstrukcję stalową, zamontowano konstrukcję nośną części mostowej projektu. Położono masę bitumiczną i wykonano część prac brukarskich na odcinkach wokół ronda na V osiedlu. Od strony ul. Paderewskiego wykonano nasyp do wiaduktu kolejowego, obecnie wykonywana jest masa bitumiczna.

Podstawowe terminy:

1. Zapewnienie przejezdności – 14 grudnia 2020 roku.

2. Zakończenie robót – 16 września 2021 roku.

Generalny wykonawca zakłada wykonanie w 2020 roku 85% zadania i termin zakończenia całej inwestycji jest niezagrożony.

Całkowita wartość projektu wynosi 70 411 647,84 zł brutto.

Miasto Konin podpisało umowę na dofinansowanie inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 30 mln zł.