Budowa drogi – łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie

Miasto Konin realizuje projekt pn.

Budowa drogi – łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie”

Nr RPWP.05.01.02-30-0003/16-00

w ramach:

Osi Priorytetowej 5 „Transport”

Działania 5.1 „Infrastruktura drogowa regionu”

Poddziałania 5.1.2. „Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi powiatowe i gminne)”

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

CEL GŁÓWNY

Zwiększenie atrakcyjności Konina jako miejsca lokowania inwestycji, poprzez zapewnienie dogodnego dojazdu do istniejących i planowanych terenów inwestycyjnych.

CELE BEZPOŚREDNIE

I. Podniesienie jakości infrastruktury drogowej.

II. Zwiększenie wewnątrz regionalnej spójności.

III. Zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym

IV. Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska

PLANOWANE EFEKTY

 • zapewnienie bezpośredniego, optymalnego dojazdu do terenów inwestycyjnych Konin-Międzylesie i terenów przemysłowych Konin – Maliniec,

 • aktywizacja terenów inwestycyjnych i rozwój ekonomiczny regionu,

 • poprawa obsługi ruchu turystycznego i ponadlokalnego,

 • polepszenie powiązania z regionalną siecią dróg województwa wielkopolskiego (DW 264) i z siecią dróg krajowych (DK25), pośrednio również z siecią TEN-T (autostrada A2),

 • zwiększenie dostępności transportowej analizowanego obszaru,

 • polepszenie stanu układu drogowego przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa jego użytkowników,

 • skrócenie czasu podróży użytkowników drogi,

 • zapewnienie standardu nawierzchni zdolnej do przenoszenia ruchu pojazdów o nacisku 110 kN/oś,

 • zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do powietrza atmosferycznego,

 • obniżenie poziomu hałasu komunikacyjnego,

 • poprawa wizerunku Województwa Wielkopolskiego i Miasta Konina,
 • zmniejszenie uciążliwości społecznych.

Całkowity koszt projektu to: 17 700 182,06 PLN

Kwota wydatków kwalifikowanych wynosi: 16 504 395,49 PLN

Wysokość dofinansowania UE wynosi: 12 378 296,61 PLN

Podmiot działania: Miasto Konin

Czas realizacji Projektu: od 02.11.2017r. do 24.10.2018r.

OPIS INWESTYCJI:

     Przedmiotem projektu jest budowa nowego odcinka o długości 2,063 km drogi – łącznika od ul. Przemysłowej (droga krajowa nr 25) do ul. Kleczewskiej (droga wojewódzka nr 264) w Koninie. Zakres planowanej inwestycji obejmuje budowę chodników, ścieżki rowerowej, zjazdów, oświetlenia drogowego, odwodnienia, kanału technologicznego oraz usunięcia kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu. Droga przebiegać będzie częściowo po istniejącym śladzie ulicy Brunatnej i istniejącej drogi gruntowej. Szerokość jezdni wyniesie 7,00 m. Przedmiotowa droga posiadać będzie klasę drogi Z. Prędkość projektowa wnosi 40 km/h, kategoria ruchu KR5. Droga będzie posiadała nawierzchnie bitumiczną wykonaną na podbudowie zasadniczej z asfaltobetonu i podbudowie pomocniczej z kruszywa kamiennego łamanego. Odwodnienie planowanego przedsięwzięcia przewidziano za pomocą rowów przydrożnych oraz kanalizacji deszczowej. Przed odprowadzeniem ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych do odbiorników na wylotach kanalizacji deszczowej zostaną zastosowane urządzenia podczyszczające w postaci separatora i osadnika. Tereny zabudowy mieszkaniowej zlokalizowane są w odległości około 80 m od przedmiotowej trasy.

     Droga – łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej stanowi połączenie komunikacyjne dla nowo powstałych terenów inwestycyjnych Konin – Międzylesie oraz alternatywny dojazd do terenów przemysłowych Konin – Maliniec. Zapewni optymalny dojazd do planowanych firm, które chcą lokować swój kapitał w regionie oraz do istniejących terenów przemysłowych, który będzie posiadał właściwe parametry techniczne dla odbywającego się i przewidywanego ruchu samochodowego i pieszego. Bez budowy wyżej określonego odcinka drogi nie będzie możliwy właściwy dojazd do obszarów koncentracji przemysłowej- tereny inwestycyjne Konin – Międzylesie, zarówno od strony ul. Kleczewskiej ( DW 264) jak i od strony ul. Przemysłowej ( DK 25) co będzie miało zdecydowany wpływ na rozwój gospodarczy miasta Konina i regionu.