Zimowe utrzymanie dróg i chodników

Zwracamy się z prośbą do kierujących pojazdami by zwracali uwagę na sposób parkowania na parkingach i ulicach szczególnie osiedlowych, tak aby umożliwić przejechanie pługopiaskarki, a tym samym prowadzić akcję zimowego utrzymania.

NUMERY DYŻURNE:

Zimowe utrzymanie ulic rejon I (Zakres wg załącznika)
Skanska cz I i II 519 050 546
Zimowe utrzymanie ulic rejon I (Zakres wg załącznika)
Skanska cz I i II 519 050 546
Zimowe utrzymanie ulic rejon III (Zakres wg załącznika)
TRANSGAJ cz III 661 981 131
Zimowe utrzymanie ulic rejon IV (Zakres wg załącznika)
JULMAT 504 953 204 cz IV
Zimowe utrzymanie chodników
PGKiM Spółka z o.o
62‐500 Konin
M. Dąbrowskiej 8
(63) 242‐82‐76
505‐27‐30‐10
606‐694‐470
510‐114‐884
501‐258‐764
zuk@pgkim.konin.pl

STRAŻ MIEJSKA 986 – całodobowo

Poniżej przedstawiamy wykazy dróg i ulicy oraz chodników objęte zimowym utrzymaniem z podziałem na obręby oraz z firmami,
z którymi miasto ma zawarte umowy.

Obowiązki właścicieli nieruchomości
Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:

  • uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń (m. in.: chwastów, gałęzi) z chodnika położonego wzdłuż nieruchomości oraz z części nieruchomości służących do użytku publicznego, niezwłocznie po ich pojawieniu się oraz w sposób umożliwiający swobodne i bezpieczne poruszanie się pieszych oraz z użyciem środków zgodnych z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z 2005 r. Nr 230, poz. 1960);
  • uprzątnięcie sopli lodowych oraz śniegu z dachów i gzymsów budynków niezwłocznie po ich pojawieniu się i w sposób niezagrażający życiu lub zdrowiu ludzi lub zwierząt.

Załączniki: